Chemical

Chemical : Information

   บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเคมีภัณฑ์มาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทุกชนิด อาทิเช่น สารเคมีทั่วไป เคมีภัณฑ์เพื่อการบริโภค และเคมีภัณฑ์เครื่องสำอาง

  บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีภัณฑ์ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งศูนย์ผู้ชำนาญการ และมีผู้ชำนาญการ (Specialist) เฉพาะด้านเคมีภัณฑ์ ที่มีประสบการณ์สูงในงานด้านกฎระเบียบ และกฎหมายด้านศุลกากร คอยให้คำปรึกษาแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อทำให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า


บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ดังนี้


 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางทะเล)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางอากาศ)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางบก)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางรถไฟ)
 • รับขออนุญาตหน่วยงานราชการ สำหรับงานนำเข้า – ส่งออก
 • ตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า ก่อนการนำเข้า – ส่งออก
 • ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร
 • จัดหลักสูตรการสัมมนาให้ความรู้ด้านพิธีการศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ

 

Chemical : Our Experience
Chemical : Q & A


  ถาม : หากต้องการนำเข้าเคมีภัณฑ์ต้องจัดเตรียมเอกสารอะไร และดำเนินการอย่างไรก่อนการนำเข้า ?


  ตอบ :

  1.จัดเตรียมเอกสาร MSDS (Material Safety Data Sheet) หรือเอกสารที่บอกส่วนประกอบอย่างละเอียดของเคมีภัณฑ์หรือสารเคมีจากผู้ขาย โดยส่วนผสมของเคมีภัณฑ์ต้องรวมกันให้ได้ 100%

  2.ยื่นข้อหารือเคมีภัณฑ์กับสำนักควบคุมวัตถุอันตราย ซึ่งจะทราบผลทันทีว่าเป็นสารเคมีประเภทไหน มีหน่วยงานไหนกำกับดูแล


  ถาม : วัตถุอันตรายประเภทไหนที่ต้องยื่นขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ?


  ตอบ :

  1. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

  2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3


  ถาม : วัตถุอันตรายที่ห้ามนำเข้ามีอะไรบ้าง ?


  ตอบ :

  1. วัตถุอันตรายปลอม

  2. วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน

  3. วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ

  4. วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้

  5. แจ้งรายการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ


Food : Contact Us


  ณัฐณิจชา ทรวดทรง

  02-7441007 # 19

  081-9888593

  natnitcha@v-servegroup.com