STEEL & METAL

STEEL & METAL : Information

   บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก มาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เเละกรมศุลกากร ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 39 ปี ทำให้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินพิธีการศุลกากร ประเภทเหล็ก อาทิเช่น เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กท่อ เหล็กรีดร้อน เหล็กรีดเย็น ลวดเหล็ก และเหล็ก Tinplate เป็นต้น

  บริษัทฯ มีทีมงาน Customer Service ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหล็กโดยตรง สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษัทฯได้จัดตั้งศูนย์ผู้ชำนาญการ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านเหล็ก ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำกับลูกค้า ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการนำเข้า –ส่งออก การขอใบอนุญาต รวมถึงด้านกฎหมายของศุลกากร


บริษัทฯ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ดังนี้


 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางทะเล)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางอากาศ)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางบก)
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออก (ทางรถไฟ)
 • รับขออนุญาตหน่วยงานราชการ สำหรับงานนำเข้า – ส่งออก
 • ตรวจสอบพิกัดศุลกากรล่วงหน้า ก่อนการนำเข้า – ส่งออก
 • ให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร
 • จัดหลักสูตรการสัมมนาให้ความรู้ด้านพิธีการศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ

 

STEEL & METAL : Our Experience
STEEL & METAL : Q & A


  ถาม : รบกวนขอสอบถามขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหน่อยค่ะ มีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะ ?


  ตอบ :

  ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเหล็ก มีรายละเอียดตามนี้ค่ะ


  ถาม : ถ้าจะนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ จะต้องใช้ใบอนุญาตอะไรบ้างค่ะ ?


  ตอบ :

  การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน จะต้องใช้ใบอนุญาต ดังนี้

  - แบบ ล.๒

  - แบบ ล.๓

  - แบบรายงานการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์


  ถาม : การส่งออกท่อเหล็กใช้พิกัดอะไร และมีการเสียภาษีส่งออกเท่าไรค่ะ ?


  ตอบ :

  1. การส่งออกท่อเหล็กใช้พิกัด 7306.19.90

  2. การส่งออกท่อเหล็กจะได้รับการ ยกเว้นอากรขาออก


STEEL & METAL : Contact Us


  คุณศันสนีย์ สมคะเณย์

  02-7441007 # 18

  091-939-8121

  natnitcha@v-servegroup.com