Customs News

กฏกระทรวง_ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

      อ่าน 20 ::วันที่ 28/09/2021

ประกาศกรมศุลกากร 148_2564 เรื่องชดเชยอากรค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

      อ่าน 30 ::วันที่ 17/09/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่135-64คืนประกันผ่านธนาคาร

      อ่าน 44 ::วันที่ 01/09/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่103_2564

      อ่าน 92 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรมศุลฯที่ 117_2564 เรื่อง การใช้หมายเลขใบอนุญาตเสมือนจริง (Dummy Permit Number)

      อ่าน 68 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรม111-2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

      อ่าน 66 ::วันที่ 29/07/2021

ประกาศกรม110-2564 การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการอุตสาหกรรมทหาร

      อ่าน 68 ::วันที่ 29/07/2021

107-2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

      อ่าน 74 ::วันที่ 13/07/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 108 แนบ

      อ่าน 81 ::วันที่ 13/07/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 108

      อ่าน 79 ::วันที่ 13/07/2021