Customs News

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต..

      อ่าน 332 ::วันที่ 10/09/2018

ประกาศกรมฯที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

      อ่าน 417 ::วันที่ 03/08/2018

ประกาศกรมศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากร นำของเข้า ส่งของออก

      อ่าน 202 ::วันที่ 10/09/2019

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม 2560

      อ่าน 472 ::วันที่ 26/06/2018

ระเบียบกรมศุลกากร ว่่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ 2560

      อ่าน 684 ::วันที่ 26/06/2018

ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก...

      อ่าน 438 ::วันที่ 25/06/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่าย..

      อ่าน 461 ::วันที่ 31/05/2018

การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง

      อ่าน 561 ::วันที่ 31/05/2018

ประกาศกรมศุลกากรของ FTA แต่ละฉบับ

      อ่าน 794 ::วันที่ 18/05/2018

ความรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร

      อ่าน 2618 ::วันที่ 04/05/2018