Customs News

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ e-ATIGA Form D Electronic Process Specification

      อ่าน 400 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ 152-2563 เอกสารแนบ OCP SC2

      อ่าน 748 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ 152-2563 เอกสารแนบ ITA list HS2017

      อ่าน 498 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152/2563 หลักเกณฑ์พิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

      อ่าน 4673 ::วันที่ 23/09/2020

กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ๔)

      อ่าน 431 ::วันที่ 30/07/2020

นำเข้าสินค้าผ่านแดนหรือถ่ายลำได้รับยกเว้น

      อ่าน 375 ::วันที่ 22/07/2020

ประกาศกรมศุลกากร ที่107 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89-2562

      อ่าน 365 ::วันที่ 30/06/2020

พรฎ.เรื่องการยกเว้น vat บริจาคcovid

      อ่าน 438 ::วันที่ 29/06/2020

ประกาศที่109_63 เรื่องการยกเว้น vat บริจาคcovid

      อ่าน 412 ::วันที่ 29/06/2020

คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1406_2563

      อ่าน 352 ::วันที่ 29/06/2020