Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 64.2561การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลก..

      อ่าน 1184 ::วันที่ 05/04/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63.2561 การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออกของรายอื่น

      อ่าน 698 ::วันที่ 05/04/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61.2561 ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

      อ่าน 789 ::วันที่ 05/04/2018

การคำนวนค่าภาษีสรรพสามิตแบบใหม่ เริ่ม 16.09.2017

      อ่าน 696 ::วันที่ 11/09/2017

การเปลี่ยนฐานภาษีสู่ "ราคาขายปลีกแนะนำ"

      อ่าน 657 ::วันที่ 11/09/2017

บทวิเคราะห์การกำหนดราคาศุลกากรของกระดาษนำเข้าประเทศปากีสถาน

      อ่าน 284 ::วันที่ 07/09/2017

การส่งสินค้าจากไทยไปยังประเทศกัมพูชา

      อ่าน 6008 ::วันที่ 20/07/2017

วิธีปฎิบัติของผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกร

      อ่าน 220 ::วันที่ 14/06/2017

แบบขออนุญาตการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกในเขตท่าเรือกรุงเทพ

      อ่าน 377 ::วันที่ 14/06/2017

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

      อ่าน 592 ::วันที่ 03/05/2017