Customs News

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 14/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็

      อ่าน 306 ::วันที่ 25/05/2016

ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรฉบับที่ 14

      อ่าน 731 ::วันที่ 25/05/2016

ระบบเลขอนุมัติหลักการอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม 63-2555

      อ่าน 277 ::วันที่ 23/05/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือนมีนาคม 2559

      อ่าน 7463 ::วันที่ 13/05/2016

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 11/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล

      อ่าน 375 ::วันที่ 16/05/2016

ประชุมชี้แจงพิธีการ AEO และ MRA

      อ่าน 515 ::วันที่ 23/03/2016

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

      อ่าน 825 ::วันที่ 09/03/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 349 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศ กรมศุลกากรที่ 19/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายออกไปเป็น

      อ่าน 334 ::วันที่ 01/01/2016

UPDATE!! พิกัดศุลกากรที่ต้องมีใบอนุญาต วันที่ 2 ก.พ.2559

      อ่าน 333 ::วันที่ 01/01/2016