Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 249/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 160/2560

      อ่าน 593 ::วันที่ 17/10/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า..

      อ่าน 1391 ::วันที่ 27/09/2018

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต..

      อ่าน 565 ::วันที่ 10/09/2018

ประกาศกรมฯที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

      อ่าน 764 ::วันที่ 03/08/2018

ประกาศกรมศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากร นำของเข้า ส่งของออก

      อ่าน 497 ::วันที่ 10/09/2019

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม 2560

      อ่าน 701 ::วันที่ 26/06/2018

ระเบียบกรมศุลกากร ว่่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ 2560

      อ่าน 928 ::วันที่ 26/06/2018

ประกาศท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระงับการขนถ่ายตู้สินค้าขาเข้าประเภทสินค้าเศษพลาสติก...

      อ่าน 683 ::วันที่ 25/06/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่าย..

      อ่าน 709 ::วันที่ 31/05/2018

การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง

      อ่าน 924 ::วันที่ 31/05/2018