Customs News

ประกาศกำหนดมาตราการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมบังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

      อ่าน 307 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555

      อ่าน 370 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 284 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 350 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน ตุลาคม 2556

      อ่าน 1109 ::วันที่ 01/01/2016

การแก้ไขปัญหา การสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online แบบ Paperless (แก้ไขหน่วยรายการสินค้า)

      อ่าน 837 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดวิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ระหว่างบริษัทที

      อ่าน 316 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 562 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 101/2556 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของสำนักงานคณะกรรมการส่

      อ่าน 338 ::วันที่ 01/01/2016

Error Message สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิ์ BOI และ แนวทางการแก้ไข

      อ่าน 1034 ::วันที่ 01/01/2016