Customs News

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๖)

      อ่าน 336 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (15/10/56)

      อ่าน 322 ::วันที่ 01/01/2016

เอกสารประกอบการสัมมนา BOI "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยร

      อ่าน 270 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามโครงการความร่วมมือเกษตรแบบมีสัญญากับประ

      อ่าน 323 ::วันที่ 01/01/2016

รายชื่อธนาคารที่ให้บริการรับค้ำประกันภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee)

      อ่าน 506 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (14/10/56)

      อ่าน 1132 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน กันยายน 2556

      อ่าน 1094 ::วันที่ 01/01/2016

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งอ

      อ่าน 287 ::วันที่ 01/01/2016

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรหัสสถิติ

      อ่าน 358 ::วันที่ 01/01/2016

ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 105 รายการ

      อ่าน 1085 ::วันที่ 01/01/2016