Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 126/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 489 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั

      อ่าน 443 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 128/2556 เรื่อง การใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556

      อ่าน 1954 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2556 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่า

      อ่าน 492 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (13/12/56)

      อ่าน 724 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

      อ่าน 5745 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 112/2556 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศต้องสำแดงายการเงิ

      อ่าน 843 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกำหนดมาตราการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมบังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

      อ่าน 444 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555

      อ่าน 507 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 409 ::วันที่ 01/01/2016