Customs News

กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ

      อ่าน 292 ::วันที่ 01/01/2016

กฎกระทรวง กําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖

      อ่าน 513 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555

      อ่าน 264 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๔)

      อ่าน 310 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 70/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้า

      อ่าน 498 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำ

      อ่าน 337 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (23/08/56)

      อ่าน 451 ::วันที่ 01/01/2016

สินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/08/56)

      อ่าน 360 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2556 เรื่อง การตั้งสำนักงานศุลกากรชั่วคราวจุดผ่านแดนถาวรภูดู่

      อ่าน 399 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

      อ่าน 3505 ::วันที่ 01/01/2016