Customs News

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (06/08/56)

      อ่าน 417 ::วันที่ 01/01/2016

อนุมัติให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator:AEO)

      อ่าน 454 ::วันที่ 01/01/2016

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที

      อ่าน 382 ::วันที่ 01/01/2016

การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

      อ่าน 717 ::วันที่ 01/01/2016

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2556

      อ่าน 349 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (17/07/56)

      อ่าน 381 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 56/2556 เรื่อง อนุมัติให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ(Authoriz

      อ่าน 319 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (12/07/56)

      อ่าน 342 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน มิถุนายน 2556

      อ่าน 1101 ::วันที่ 01/01/2016

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

      อ่าน 268 ::วันที่ 01/01/2016