Customs News

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

      อ่าน 6775 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 112/2556 เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศต้องสำแดงายการเงิ

      อ่าน 998 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกำหนดมาตราการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมบังช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

      อ่าน 564 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 109/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2555

      อ่าน 652 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 528 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 591 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน ตุลาคม 2556

      อ่าน 3280 ::วันที่ 01/01/2016

การแก้ไขปัญหา การสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online แบบ Paperless (แก้ไขหน่วยรายการสินค้า)

      อ่าน 1195 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดวิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ระหว่างบริษัทที

      อ่าน 677 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 849 ::วันที่ 01/01/2016