Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 35/2556 เรื่อง วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

      อ่าน 312 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 43/2555 เรื่อง มาตรการด้านจรรยาบรรณของตัวแทนออกของ

      อ่าน 993 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๑)

      อ่าน 421 ::วันที่ 01/01/2016

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 4/2556 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้า ประเภท Green

      อ่าน 330 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)

      อ่าน 270 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2556 เรื่อง มาตรการควบคุมของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและ/หรือเขตปลอด

      อ่าน 544 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/05/56)

      อ่าน 374 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (14/05/56)

      อ่าน 299 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 343 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ 40/2556 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

      อ่าน 1674 ::วันที่ 01/01/2016