Customs News

ตารางแนบท้ายประกาศรหัสสถานที่

      อ่าน 279 ::วันที่ 01/01/2016

ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น

      อ่าน 431 ::วันที่ 01/01/2016

กัมพูชาโอกาสธุรกิจของนักลงทุนไทย

      อ่าน 341 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๙/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕

      อ่าน 272 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๗/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๓/๒๕๕๕

      อ่าน 409 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/255 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 690 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/255 การกำหนดเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

      อ่าน 474 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดการบังคับใช้โครงสร้างใบขนสินค้าในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 274 ::วันที่ 01/01/2016

คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก(e-Export)

      อ่าน 307 ::วันที่ 01/01/2016

คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า(e-import)

      อ่าน 318 ::วันที่ 01/01/2016