Customs News

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 4/2556 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้า ประเภท Green

      อ่าน 462 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)

      อ่าน 395 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2556 เรื่อง มาตรการควบคุมของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและ/หรือเขตปลอด

      อ่าน 688 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/05/56)

      อ่าน 517 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (14/05/56)

      อ่าน 413 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 470 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ 40/2556 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

      อ่าน 2144 ::วันที่ 01/01/2016

ตารางแนบท้ายประกาศรหัสสถานที่

      อ่าน 403 ::วันที่ 01/01/2016

ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น

      อ่าน 564 ::วันที่ 01/01/2016

กัมพูชาโอกาสธุรกิจของนักลงทุนไทย

      อ่าน 464 ::วันที่ 01/01/2016