Customs News

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการงดการเรียกเก็บเงิน

      อ่าน 571 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electron

      อ่าน 652 ::วันที่ 01/01/2016

กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ

      อ่าน 512 ::วันที่ 01/01/2016

กฎกระทรวง กําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖

      อ่าน 844 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555

      อ่าน 497 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๔)

      อ่าน 584 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 70/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้า

      อ่าน 759 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำ

      อ่าน 676 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (23/08/56)

      อ่าน 774 ::วันที่ 01/01/2016

สินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/08/56)

      อ่าน 629 ::วันที่ 01/01/2016