Customs News

แสดงรายระเอียดข้อเท็จจริงในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุด

      อ่าน 434 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ

      อ่าน 475 ::วันที่ 01/01/2016

การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่ง

      อ่าน 474 ::วันที่ 01/01/2016

เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์

      อ่าน 402 ::วันที่ 01/01/2016

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับระบบ e-Tax Incentives

      อ่าน 394 ::วันที่ 01/01/2016

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นฯ และการนำเข้าส้ม

      อ่าน 949 ::วันที่ 01/01/2016

เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรดซิทริก ที่มีแหล่งกำเนิดจาจีน

      อ่าน 408 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ

      อ่าน 356 ::วันที่ 01/01/2016

กรมศุลกากรเตือนภัยแก็งค์ต้มตุ๋น

      อ่าน 450 ::วันที่ 01/01/2016

(WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พ.ศ. 2555

      อ่าน 591 ::วันที่ 01/01/2016