Customs News

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

      อ่าน 437 ::วันที่ 01/01/2016

โครงการคุ้มครองการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงท

      อ่าน 399 ::วันที่ 01/01/2016

ขั้นตอนการเปลี่ยน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก

      อ่าน 673 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/2555 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 586 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่153/2555โครงการนำร่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลประกอบใบขนสินค้า

      อ่าน 445 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ ๑๕๐/๒๕๕๕ ใบเสร็จรับเงินในระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

      อ่าน 747 ::วันที่ 01/01/2016

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยต

      อ่าน 416 ::วันที่ 01/01/2016

กรมศุลกากรเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผู

      อ่าน 404 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิก

      อ่าน 2138 ::วันที่ 01/01/2016