Customs News

เปลี่ยนแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์

      อ่าน 551 ::วันที่ 01/01/2016

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับระบบ e-Tax Incentives

      อ่าน 527 ::วันที่ 01/01/2016

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นฯ และการนำเข้าส้ม

      อ่าน 1114 ::วันที่ 01/01/2016

เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกรดซิทริก ที่มีแหล่งกำเนิดจาจีน

      อ่าน 531 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ

      อ่าน 467 ::วันที่ 01/01/2016

กรมศุลกากรเตือนภัยแก็งค์ต้มตุ๋น

      อ่าน 622 ::วันที่ 01/01/2016

(WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พ.ศ. 2555

      อ่าน 758 ::วันที่ 01/01/2016

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

      อ่าน 584 ::วันที่ 01/01/2016

โครงการคุ้มครองการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงท

      อ่าน 518 ::วันที่ 01/01/2016

ขั้นตอนการเปลี่ยน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก

      อ่าน 872 ::วันที่ 01/01/2016