Customs News

ประกาศกรมศุลกากร ที่59/2564

      อ่าน 269 ::วันที่ 18/05/2021

50-2564 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

      อ่าน 209 ::วันที่ 19/03/2021

ประกาศวันหยุดราชการ

      อ่าน 261 ::วันที่ 17/03/2021

28-2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

      อ่าน 217 ::วันที่ 22/02/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 27_2564 อาเซียน-ฮ่องกง

      อ่าน 220 ::วันที่ 15/02/2021

11-2564 เรื่อง การลงทะเบียนใช้บริการระบบ National Single Window (NSW)

      อ่าน 320 ::วันที่ 22/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 219 ::วันที่ 19/01/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่.201-2563

      อ่าน 256 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาสกรมศุลกากรที่199-2563 สำหรับสินค้ามะพร้าว

      อ่าน 249 ::วันที่ 04/01/2021

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม

      อ่าน 219 ::วันที่ 04/01/2021