Customs News

ประกาศที่ 61 ลดอัตราอากรตามมาตราที่12 เกี่ยวกับวัตถุดิบผลิตหน้ากากอนามัย

      อ่าน 145 ::วันที่ 15/04/2020

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 47 การใช้สำเนา FROM E ผลกระทบจากระบาดไวรัสโคโรนา

      อ่าน 128 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่ 47 การใช้สำเนา FROM E ผลกระทบจากระบาดไวรัสโคโรนา

      อ่าน 318 ::วันที่ 15/04/2020

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 42

      อ่าน 216 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่42 การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี นำเข้า ส่งออก ผ่านแดน ถ่ายลำ

      อ่าน 173 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่15 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่ 183 ATIGA

      อ่าน 136 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่27 ลดอัตราอากรตามมาตราที่12

      อ่าน 140 ::วันที่ 15/04/2020

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

      อ่าน 627 ::วันที่ 02/12/2019

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 245/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 132/2562

      อ่าน 213 ::วันที่ 25/11/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

      อ่าน 256 ::วันที่ 29/10/2019