Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตกา

      อ่าน 4865 ::วันที่ 26/07/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 88/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานม

      อ่าน 180 ::วันที่ 19/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 83/2562 เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเพชรที่ยังไม่ได้เจีย

      อ่าน 192 ::วันที่ 10/06/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 74/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 (รายละเอียดตาม

      อ่าน 229 ::วันที่ 28/05/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลก

      อ่าน 181 ::วันที่ 07/03/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 302/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ

      อ่าน 466 ::วันที่ 04/01/2019

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 1366 ::วันที่ 06/12/2018

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง..

      อ่าน 476 ::วันที่ 02/11/2018

ประกาศกรมศุลกากรที่ 249/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 160/2560

      อ่าน 356 ::วันที่ 17/10/2018

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้า..

      อ่าน 702 ::วันที่ 27/09/2018