Image

Customs News

ประกาศกรมที่168_2563 การเชื่องโยงข้อมูลใบอนุญาต

      อ่าน 7 ::วันที่ 30/10/2020

มาตรการโต้ตอบการทุ่มตลาด

      อ่าน 10 ::วันที่ 26/10/2020

รายชื่อสมาชิกอาเซี่ยนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดForm D

      อ่าน 15 ::วันที่ 29/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ PSR HS2017

      อ่าน 10 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ principles&guidelines for calculating RVC

      อ่าน 14 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ OCP

      อ่าน 74 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ OCP SC1

      อ่าน 152 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ implementing guidelines for partial cumulation

      อ่าน 8 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ e-ATIGA Form D Electronic Process Specification

      อ่าน 11 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ 152-2563 เอกสารแนบ OCP SC2

      อ่าน 155 ::วันที่ 23/09/2020