Image

Customs News

50-2564 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

      อ่าน 5 ::วันที่ 19/03/2021

ประกาศวันหยุดราชการ

      อ่าน 14 ::วันที่ 17/03/2021

28-2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

      อ่าน 7 ::วันที่ 22/02/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่ 27_2564 อาเซียน-ฮ่องกง

      อ่าน 14 ::วันที่ 15/02/2021

11-2564 เรื่อง การลงทะเบียนใช้บริการระบบ National Single Window (NSW)

      อ่าน 17 ::วันที่ 22/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 19 ::วันที่ 19/01/2021

ประกาศกรมศุลกากรที่.201-2563

      อ่าน 17 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาสกรมศุลกากรที่199-2563 สำหรับสินค้ามะพร้าว

      อ่าน 18 ::วันที่ 04/01/2021

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม

      อ่าน 16 ::วันที่ 04/01/2021

ประกาศกรมศุลฯ203-2563 การใช้สำเนาฟอร์มลดหย่อนหรือยกเว้นอากรช่วงระบาดโควิด-19

      อ่าน 14 ::วันที่ 04/01/2021