Image

Customs News

รายชื่อสมาชิกอาเซี่ยนที่สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดForm D

      อ่าน 8 ::วันที่ 29/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ PSR HS2017

      อ่าน 4 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ principles&guidelines for calculating RVC

      อ่าน 4 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ OCP

      อ่าน 6 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ OCP SC1

      อ่าน 5 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ implementing guidelines for partial cumulation

      อ่าน 5 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152-2563 เอกสารแนบ e-ATIGA Form D Electronic Process Specification

      อ่าน 7 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ 152-2563 เอกสารแนบ OCP SC2

      อ่าน 5 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ 152-2563 เอกสารแนบ ITA list HS2017

      อ่าน 6 ::วันที่ 23/09/2020

ประกาศ152/2563 หลักเกณฑ์พิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรถิ่นกำเนิดจากอาเซียน

      อ่าน 10 ::วันที่ 23/09/2020