Image

Customs News

ระบบเลขอนุมัติหลักการอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม 63-2555

      อ่าน 173 ::วันที่ 23/05/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรประจำเดือนมีนาคม 2559

      อ่าน 2864 ::วันที่ 13/05/2016

ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 11/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล

      อ่าน 244 ::วันที่ 16/05/2016

ประชุมชี้แจงพิธีการ AEO และ MRA

      อ่าน 111 ::วันที่ 23/03/2016

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

      อ่าน 441 ::วันที่ 09/03/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 224 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศ กรมศุลกากรที่ 19/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายออกไปเป็น

      อ่าน 164 ::วันที่ 01/01/2016

UPDATE!! พิกัดศุลกากรที่ต้องมีใบอนุญาต วันที่ 2 ก.พ.2559

      อ่าน 209 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

      อ่าน 189 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖ / ๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 455 ::วันที่ 01/01/2016