Image

Customs News

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 162 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศ

      อ่าน 222 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน ตุลาคม 2556

      อ่าน 507 ::วันที่ 01/01/2016

การแก้ไขปัญหา การสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online แบบ Paperless (แก้ไขหน่วยรายการสินค้า)

      อ่าน 572 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง กำหนดวิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ระหว่างบริษัทที

      อ่าน 183 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 323 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 101/2556 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของสำนักงานคณะกรรมการส่

      อ่าน 227 ::วันที่ 01/01/2016

Error Message สำหรับใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิ์ BOI และ แนวทางการแก้ไข

      อ่าน 506 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๖)

      อ่าน 212 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (15/10/56)

      อ่าน 205 ::วันที่ 01/01/2016