Image

Customs News

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบั

      อ่าน 200 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน สิงหาคม 2556

      อ่าน 195 ::วันที่ 01/01/2016

แนวปฏิบัติการจัดเก็บภาษีสุรานำเข้า

      อ่าน 186 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 80/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 13/2556

      อ่าน 167 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้พื้นฐานใ

      อ่าน 139 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการงดการเรียกเก็บเงิน

      อ่าน 210 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electron

      อ่าน 227 ::วันที่ 01/01/2016

กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบ

      อ่าน 181 ::วันที่ 01/01/2016

กฎกระทรวง กําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖

      อ่าน 347 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555

      อ่าน 152 ::วันที่ 01/01/2016