Image

Customs News

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที

      อ่าน 245 ::วันที่ 01/01/2016

การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป

      อ่าน 234 ::วันที่ 01/01/2016

ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 132) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2556

      อ่าน 213 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (17/07/56)

      อ่าน 259 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 56/2556 เรื่อง อนุมัติให้ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ(Authoriz

      อ่าน 193 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (12/07/56)

      อ่าน 223 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ประจำเดือน มิถุนายน 2556

      อ่าน 664 ::วันที่ 01/01/2016

ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

      อ่าน 140 ::วันที่ 01/01/2016

การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณ

      อ่าน 161 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 49/2556 เรื่อง การผ่อนผันให้จัดรวมรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้า

      อ่าน 175 ::วันที่ 01/01/2016