Image

Customs News

นำเข้าสินค้าผ่านแดนหรือถ่ายลำได้รับยกเว้น

      อ่าน 19 ::วันที่ 22/07/2020

ประกาศกรมศุลกากร ที่107 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89-2562

      อ่าน 16 ::วันที่ 30/06/2020

พรฎ.เรื่องการยกเว้น vat บริจาคcovid

      อ่าน 10 ::วันที่ 29/06/2020

ประกาศที่109_63 เรื่องการยกเว้น vat บริจาคcovid

      อ่าน 17 ::วันที่ 29/06/2020

คำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1406_2563

      อ่าน 15 ::วันที่ 29/06/2020

ประกาศกองพิกัดที่4 การใช้บัญชีรายชื่อสินค้าอินวอยซ์

      อ่าน 17 ::วันที่ 28/05/2020

ประกาศที่ 93 ให้ยกเลิกเอกสารแนบ5 อาเซียน-ฮ่องกง

      อ่าน 21 ::วันที่ 13/05/2020

ประกาศที 81 การใช้สำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดที่ได้รับผลกระทบโควิท-19

      อ่าน 36 ::วันที่ 16/04/2020

คำสั่งที่12/2563 การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

      อ่าน 26 ::วันที่ 16/04/2020

ประกาศที่ 79 เรื่องหลักเกณฑ์การลดอัตราอากรการนำเข้าเครื่องจักร

      อ่าน 24 ::วันที่ 16/04/2020