Image

Customs News

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๑๑)

      อ่าน 212 ::วันที่ 01/01/2016

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ 4/2556 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับใบขนสินค้าขาเข้า ประเภท Green

      อ่าน 202 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙)

      อ่าน 157 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2556 เรื่อง มาตรการควบคุมของที่โอนย้ายระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและ/หรือเขตปลอด

      อ่าน 387 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (16/05/56)

      อ่าน 234 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (14/05/56)

      อ่าน 193 ::วันที่ 01/01/2016

กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก

      อ่าน 179 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ 40/2556 เรื่อง กำหนดรหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

      อ่าน 849 ::วันที่ 01/01/2016

ตารางแนบท้ายประกาศรหัสสถานที่

      อ่าน 157 ::วันที่ 01/01/2016

ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น

      อ่าน 308 ::วันที่ 01/01/2016