Image

Customs News

(WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 พ.ศ. 2555

      อ่าน 232 ::วันที่ 01/01/2016

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือโบรอนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

      อ่าน 197 ::วันที่ 01/01/2016

โครงการคุ้มครองการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงท

      อ่าน 160 ::วันที่ 01/01/2016

ขั้นตอนการเปลี่ยน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลัก เป็น 13 หลัก

      อ่าน 264 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/2555 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

      อ่าน 297 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลกากรที่153/2555โครงการนำร่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลประกอบใบขนสินค้า

      อ่าน 162 ::วันที่ 01/01/2016

ประกาศกรมศุลฯที่ ๑๕๐/๒๕๕๕ ใบเสร็จรับเงินในระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

      อ่าน 325 ::วันที่ 01/01/2016

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยต

      อ่าน 194 ::วันที่ 01/01/2016

กรมศุลกากรเตรียมพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผู

      อ่าน 164 ::วันที่ 01/01/2016

สรุปผลการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ของสำนักพิก

      อ่าน 768 ::วันที่ 01/01/2016