Image

Customs News

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 42

      อ่าน 32 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่42 การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสารกัมมันตรังสี นำเข้า ส่งออก ผ่านแดน ถ่ายลำ

      อ่าน 31 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่15 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่ 183 ATIGA

      อ่าน 18 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศที่27 ลดอัตราอากรตามมาตราที่12

      อ่าน 15 ::วันที่ 15/04/2020

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

      อ่าน 256 ::วันที่ 02/12/2019

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 245/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 132/2562

      อ่าน 89 ::วันที่ 25/11/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

      อ่าน 122 ::วันที่ 29/10/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

      อ่าน 156 ::วันที่ 04/10/2019

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

      อ่าน 149 ::วันที่ 01/10/2019

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

      อ่าน 90 ::วันที่ 01/10/2019