Image

Customs News

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61.2561 ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

      อ่าน 549 ::วันที่ 05/04/2018

การคำนวนค่าภาษีสรรพสามิตแบบใหม่ เริ่ม 16.09.2017

      อ่าน 587 ::วันที่ 11/09/2017

การเปลี่ยนฐานภาษีสู่ "ราคาขายปลีกแนะนำ"

      อ่าน 536 ::วันที่ 11/09/2017

บทวิเคราะห์การกำหนดราคาศุลกากรของกระดาษนำเข้าประเทศปากีสถาน

      อ่าน 161 ::วันที่ 07/09/2017

การส่งสินค้าจากไทยไปยังประเทศกัมพูชา

      อ่าน 4173 ::วันที่ 20/07/2017

วิธีปฎิบัติของผู้ประกอบการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกร

      อ่าน 123 ::วันที่ 14/06/2017

แบบขออนุญาตการเปิดตู้สินค้าขาเข้าและบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกในเขตท่าเรือกรุงเทพ

      อ่าน 208 ::วันที่ 14/06/2017

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

      อ่าน 473 ::วันที่ 03/05/2017

กําหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ํามัน และผลิตภัณฑ์น้ํามันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

      อ่าน 148 ::วันที่ 22/03/2017

กฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) บังคับใช้ 1 ม.ค2561

      อ่าน 75 ::วันที่ 30/01/2017