Image

Department Of Agriculture News

ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เก็บรักษาผักหรือผลไม้สดการแสดงฉลาก

      อ่าน 163 ::วันที่ 18/09/2020

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัตว์น้ำห้ามนำเข้า-ส่ออก ม.65

      อ่าน 188 ::วันที่ 25/08/2020

สารอนินทรีย์หรือินทรีย์ ไม่ได้มุ่งหมายเป็นปุ๋ยเคมี

      อ่าน 189 ::วันที่ 06/08/2020

เงื่อนไขการนำเข้าส่งออกผลไม้ ไทย-จีน

      อ่าน 212 ::วันที่ 15/06/2020

ประกาศแจ้่งยกเลิกประทับตราและลงนามของเจ้าหน้าที่

      อ่าน 184 ::วันที่ 07/05/2020

ความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2556

      อ่าน 432 ::วันที่ 01/01/2016

การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร

      อ่าน 373 ::วันที่ 01/01/2016

การรายงานและตรวจสอบการนำมันสำปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

      อ่าน 352 ::วันที่ 01/01/2016