Image

Food and Drug Administration News

ประกาศ สธ ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

      อ่าน 141 ::วันที่ 13/07/2021

เรื่อง การพิจารณาอนุญาตน้ำมันเอ็มซีที (Medium Chain Triglyceride Oil - MCT oil)

      อ่าน 284 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง เพิ่มเติมคุณภาพมาตฐานของเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

      อ่าน 199 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร

      อ่าน 204 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง คำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างทางการเกษตร

      อ่าน 211 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารสุขเรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

      อ่าน 192 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร

      อ่าน 313 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3,ฉบับที่ 4)

      อ่าน 194 ::วันที่ 18/09/2020

เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 390

      อ่าน 252 ::วันที่ 18/09/2020

ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ.2562

      อ่าน 264 ::วันที่ 18/09/2020