Image

Food and Drug Administration News

การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      อ่าน 11 ::วันที่ 01/04/2020

กำหนดเอกสารสำหรับยื่นคำขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      อ่าน 12 ::วันที่ 31/03/2020

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐

      อ่าน 32 ::วันที่ 04/04/2017

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      อ่าน 19 ::วันที่ 04/04/2017

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 25 ::วันที่ 04/04/2017

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุอันตราย ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 26 ::วันที่ 14/04/2017

พระราชบัญญัตเกี่ยวกับการนำเข้ายา ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 23 ::วันที่ 14/04/2017

ผ่อนปรนการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยพิจารณาเอกสารกระดาษแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขยายระยะเวลา

      อ่าน 159 ::วันที่ 26/09/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินพิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 253 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (17/06/56)

      อ่าน 191 ::วันที่ 01/01/2016