Image

Food and Drug Administration News

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๐

      อ่าน 12 ::วันที่ 04/04/2017

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      อ่าน 11 ::วันที่ 04/04/2017

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 18 ::วันที่ 04/04/2017

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุอันตราย ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 17 ::วันที่ 14/04/2017

พระราชบัญญัตเกี่ยวกับการนำเข้ายา ณ ด่านอาหารและยา

      อ่าน 17 ::วันที่ 14/04/2017

ผ่อนปรนการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยพิจารณาเอกสารกระดาษแทนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขยายระยะเวลา

      อ่าน 149 ::วันที่ 26/09/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินพิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

      อ่าน 245 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (17/06/56)

      อ่าน 170 ::วันที่ 01/01/2016

รายละเอียดสินค้าสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาตของต้องกำกัด (235/56)

      อ่าน 142 ::วันที่ 01/01/2016

รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

      อ่าน 140 ::วันที่ 01/01/2016