Image
V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์

บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....สายเรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกำลังเจอวิกฤตอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ปริมาณเรือขนส่ง

แบบตู้คอนเทนเนอร์มีมากกว่าความต้องการขนส่งสินค้า จากข้อมูลของสภาการเดินเรือทะเลบอลติกและระหว่างประเทศ

(BMCO) พบว่าในปี 256 มีเรือคอนเทนเนอร์เข้าสู่ระบบขนส่ง 350 ลำ มีขนาดบรรทุก 2.2 ล้าน (TEU.) และในปี 2567

มีกำหนดการส่งมอบเรือคอนเทนเนอร์ 478 ลำที่มีขนาดบรรทุก 3.1 ล้าน (TEU.) เปรียบเทียบปี 2566 และ 2567 เรือมี

ขนาดบรรทุกเพิ่มขึ้นถึง 419 ผลจากคำระวางขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2564-2565 ทำให้กำไรของผู้ประกอบการขนส่ง

ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้มีการทำสัญญาต่อเรือใหม่ทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งโดยการขยายกองเรือ

และทดแทนเรือที่มีอายุการใช้งานมานาน โดยพบว่าเรือที่ทำการต่อขึ้นมาใหม่จะเป็นเรือที่มีขนาดบรรทุกมากกว่า 15,000

TEU. ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ขนส่งสินค้า.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์

บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....การนำเข้าส่งออกสินค้าทางเรือของไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาเรือไม่เข้ามาให้บริการตรงตามกำหนดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่าเรือที่ข้ามาให้บริกรในส้นทางขนส่งไปโซนยุโรปไม่มีความแน่นอนเรือดี้เลย์ 5-10 วันผลกระทบจากสถานการณ์ความล่าช้ในการทำงาน เช่น Port  Durban,  Port  Cape Town  ของแอฟริกาใต้ส่งผลให้ท่าเรือปลายทางสุดท้ายโดยเฉพาะประเทศไทยที่สินค้าต้องขนถ่ายจากเรือแม่ (Ocean Vesse! เปลี่ยนขนส่งด้วยเรือขนาดเล็ก (Feeder Vessel) อีกครั้งที่ท่าเรือสิงคโปร์หรือพอร์ตกลังของมาเลเซียก่อนที่จะส่งต่อมาที่ท่เรือคลองเตยหรือท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับท่เรือแหลมฉบังยังพบว่าตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าบางส่วนจะต้องขนส่งต่อโดยทางรถไฟไปที่ ICD ลาดกระบังหรือใช้เรือลำเลียง (Barge Carrying)ขนส่งไปที่ท่เรือกรุงเทพ กรณีใช้เรือบาร์จจะเจอกับปัญหาความล่าข้าในการขนส่งเพิ่มขึ้นอีก 5-7 วัน โดยพบว่าหลายๆ สายเรือเลือกใช้ผู้ให้บริการเรือบาร์จรายเดียวกันจึงทำให้มีความล่าช้ในการขนส่งเมื่อเรือของแต่ละสายเรื่อเข้ามาเทียบท่พร้อมๆ กัน โดยพบว่าการนำเข้าสินค้าแบบ C&F ที่ภาระค่าระวางขนส่งสินค้าเป็นของผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะผู้นำเข้าไม่ทราบเส้นทางการขนส่งล่วงหน้ารับรู้แต่เพียงว่าสินค้จะถูกส่งถึงท่เรือตามที่ตกลงกันแต่ในรายละเอียดของเส้นทางกรขนส่งจะถูกรับรู้เมื่อสินค้ากำลังจะเข้าเทียบท่ซึ่งไม่สามารถแก้ปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งในขณะนั้นได้ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้นำเข้ากำหนดเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องของท่าเรือภายในประเทศไทยก่อนการนำเข้าสินค้าจะดีที่สุด.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์

บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....ผลกระทบจากวิกฤตการขนส่งสินค้าผ่านทะเลแดงจะส่งผลต่อสภาพคล่องของตู้คอนเทนเนอร์ในไตรมาสที่ 2 นี้ การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยจะต้องพบกับปัญหาตู้คอนเทนเนอร์จะขาดสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลการให้บริการของลูกค้าวี-เชิร์ฟฯ พบว่าปริมาณตู้เปล่าในลานรับตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกไปท่าเรือในกลุ่มประเทศ South Africa (Port Durban, Port Cape Town, Port Saldanha, Port Coega, Port East London (East Cape Province), Port Elizabeth  (Gqeberha),Port Richards) และท่าเรือหลักๆ ในโซนยุโรป (Port Rotterdam Netherlands, Antwerp-Bruges Belgium, Hamburg  ermany, Valencia Spain) เพราะการขนส่งใช้เรือแม่ลำเดียวกัน จากการสอบถามสายเรือผู้รับขนส่งสินค้าพบว่าได้มีการประเมินปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยว่าปริมาณตู้ที่มีอยู่ยังเพียงพอต่อการให้บริการแต่อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าข้างในกรณี เช่น การรอให้ตู้คอนเทนเนอร์แห้งจากการล้างทำความสะอาด, การซ่อมตู้, การคัดเลือกตู้เพื่อให้เหมาะกับลักษณะสินค้าที่ต้องการส่งออก เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร, สินค้าอุปโภคต่างๆ เนื่องจากสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบชั้นต้นสำหรับนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ไม้ยางพารา ยางธรรมชาติจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสภาพดีมากนักอย่างไรก็ตามสินค้าจำเพาะบางกลุ่มที่ได้สิทธิพิเศษเพราะขนส่งภายใต้สัญญาขนส่งระหว่างผู้ซื้อและสายเรือ (Liner  Sevice Contract) เช่น แป้งมันสำปะหลัง, ข้าว, น้ำตาล จะมีตู้คอนเทนเนอร์แยกไว้โดยเฉพาะ สำหรับข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าในไตรมาสที่ 2 จะเกี่ยวกับสถานการณ์เรือดีเลย์ (Delay) ที่เกิดจากการลดปริมาณเที่ยวเรือลงจากปริมาณสินค้าที่รับขนส่งต่อเที่ยวที่ลดลงในทุกภูมิภาคทั่วโลก.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์

บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....กรมการค้าต่างประเทศได้มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมการค้าต่างประเทศจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนกำหนดให้ขยายการเรียกก็บอากรตอบโต้กับการนำเข้าสินค้าที่มีการไต่สวนแล้วปรากฎว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บกับสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้จากประเทศผู้ส่งออกจากประเด็นแนวทางของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และ/หรือมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing มีกลุ่มสินค้าที่ผู้ประกอบการควรเข้าไปตรวจสอบกับทางกรมการค้าต่างประเทศ สามารถเข้าไปที่ https://thait.dft.go.th หรือใช้คำว่า มาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า ในการค้นหารายการสินค้าที่ไทยใช้มาตรการมีกลุ่มสินค้าประเภทเหล็ก, กรดชิตริก, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเมลามีนที่ยังมีการเรียกเก็บโดยเฉพาะกลุ่มเหล็กที่มาจากประเทศจีน, เวียดนาม, ไต้หวัน, อินเดีย, เกาหลีใต้และกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นหลักที่ก่อนนำเข้าทางผู้ประกอบการนำเข้าควรตรวจสอบก่อนที่จะมีการนำเข้ามา หากนำเข้าและมีได้สำแดงภาษีทุ่มตลาดเอาไว้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรมาตรา 202 ผู้ใดยื่น จัดให้ หรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสารหรือข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการเสียอากรหรือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ถูกต้องไม่บริบูรณ์ อันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในรายการใดๆ ที่ได้แสดงไว้ในใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าวต่อพนักงานศุลกากรต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์

บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....การนำเรือขนส่งสินค้าผ่านคลองสุเอซโดยเปลี่ยนเส้นทางอ้อมแหลมกู๊ดโฮปกระทบต่อค่าระวางเรือหรือ "Freight Charge"แนวโน้มปรับสูงเฉลี่ย 2 เท่ากระทบต่อต้นทุนการนำเข้าส่งออกและความเชื่อมั่นด้านการบริโภคของโลกซึ่งมีความเปราะบางเป็นทุนอยู่ก่อนแล้ว หากความขัดแย้งยังไม่ยุติและบานปลายอาจนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากทะเลแดง (Red Sea) เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก โดยเรือสินค้าที่ผ่านคลองสุเอซ ต้องผ่านทะเลแดง คลองสุเอซเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมสามมหาสมุทร ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

.....สถานการณ์ขนส่งสินค้าทางเรือร้อนแรงอีกครั้งหลักเกิดการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบบาบุลมันดับ(Bab-al-Mandeb) เขตทะเลแดงจากกลุ่มกบฏฮูตีในประเทศเยเมน (Houthis, Yemen) ด้วยจรวดมิสไซด์และโดรนสังหารทำให้เรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์อย่างน้อย 5 ลำได้รับความเสียหายมีตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนตกลงไปในทะเลตู้ส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ก่อนหน้านี้มีสายเรือหลายรายผู้รับขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้ระงับการเดินทางขนส่งสินค้าไปยุโรปผ่านทะเลแดงชั่วคราว แต่หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบคุ้มครองทำให้สายเรือกลับมาให้บริการผ่านคลองสุเอซแต่อาจมีผลทำให้เพิ่มอัตราค่าประกันภัยและค่าระวางเรือเพิ่มขึ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 24ธันวาคม 2566) ทั้งนี้การเปลี่ยนเส้นการเดินเรือไม่ผ่านคลองสุเอซต้องอ้อมแหลม Good Hope (South Africa) ทำให้ใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้น 15-20 วันและสายเรือจะใช้เวลาเดินทาง 40-50 วันเป็นอย่างน้อยจึงสรุปได้ว่าเรือแต่ละลำใช้เวลาขนส่งเที่ยวไปและกลับไม่น้อยกว่า 90 วัน.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

.....ค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกอยู่ในจุดต่ำสุดหลังจากนี้จะมีการปรับค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในตอนนี้ค่าระวางที่ใช้บริการกันอยู่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผลประกอบการของสายเรือขนาดใหญ่ผลกําไรติดลบมีการปลดพนักงานออกกว่า 7,000 คนและหากพบว่าสถานการณ์การขนส่งสินค้าไตรมาสแรกของปีหน้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จะปรับลดจํานวนพนักงานอีกประมาณ 3,500 คน โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสายเรือผู้รับขนส่งได้มีความพยายามทุกรูปแบบแล้วเริ่มจากการลดจํานวนเที่ยวเรือ ลดจํานวนเรือ การรวมกลุ่มกับเพื่อร่วมกันขนส่งสินค้าและการลดค่าระวางเพื่อกระตุ้นการนําเข้า-ส่งออกทุกวิธีไม่ได้รับผลการตอบรับในเชิงบวก สายเรือยังคงขาดทุนอย่างต่อเนื่อง.....


V-Serve

บรรณาธิการ : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ผู้ชำนาญการงาน Cross Border Logistics : คุณอารีรัตน์ สันตะพันธุ์

ผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร : คุณธนากร แสงพิทูร

 

.....ความตึงเครียดของสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลสายเรือไปท่าเรือของอิสราเอลมีการยกเลิกไม่ให้บริการส่งสินค้าไปเรือของอิสราเอล (Ashdod port, Haifa port) ยังมีแค่สายเรือสัญชาติอิสราเอล “Zim Integrated Shipping ServicesLtd” ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก (Top 10 World Shipping Line) สำหรับความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าภายใต้สภาวะสงครามของอิสราเอล (Israel War Risk Charge) ทำให้เบี้ยประกันภัยสำหรับการขนส่งไปอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสายเรือZim Line จะผลักภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปที่ผู้ส่งออกโดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น USD100/TEU.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....ค่าระวางขนส่งสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสมดุลของต้นทุนการหมุนเวียนงตู้คอนเทนเนอร์เปล่ากลับมาให้บริการขนส่งอีกครั้ง ความเชื่อมั่นต่อปริมาณสินค้าในตลาดของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (แบบตู้คอนเทนเนอร์) ยังคงลดลงโดยพบว่าการจองระวางขนส่งสินค้าล่วงหน้าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปกติแล้วการจองระวางล่วงหน้าสูงสุดในรอบปีจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกๆ ปีและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสำ หรับการจองระวางที่เพิ่มขึ้น (Peak Season Surcharge) แต่ในปีนี้ยังไม่มีประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังกล่าวออกมา สำหรับการจองระวางของผู้นำเข้าสินค้าในประเทศปลายทาง (Nomination) โดยการขนส่งต่อเที่ยวจะมีลูกค้ากลุ่มนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 การจองระวางของผู้นำเข้าในช่วงนี้จัดเป็นกลุ่มมีความไม่แน่นอนสูงโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการยกเลิกการจองระวางล่วงหน้าเป็นจำนวนมากดังนั้นสายเรือผู้รับขนส่งจึงสรุปตรงกันว่าการฟื้นตัวของตลาดขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมยังไม่มีโอกาศอย่างแน่นอน เรือส่วนใหญ่ยังมีพื้นที่ว่างต่อเที่ยวขนส่งเป็นจำนวนมาก.....


V-Serve

บรรณาธิการ : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

ผู้ชำนาญการงาน Cross Border Logistics : คุณอารีรัตน์ สันตะพันธุ์

ผู้ชำนาญการด้านพิธีการศุลกากร : คุณธนากร แสงพิทูร

 

.....สถานการณ์ส่งออกสินค้าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการจองระวางสำหรับขนส่งสินค้าในโซนเอเชีย (Intra-Asia Routes) ลดลงกว่าที่สายเรือผู้รับขนส่งคาดหวังไว้การจองระวางล่วงหน้าในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนถูกยกเลิกไปเกือบทั้งหมดโดยความไม่แน่นอนจะเกิดกับสินค้าที่ส่งออกไปจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น โดยพบว่าผู้นำเข้าลดปริมาณการนำ เข้าหรือไม่ยืนยันคำ สั่งซื้อสินค้าเข้ามาต่างกับปริมาณการส่งออกสินค้าไปอินโดนีเซีย อินเดีย ที่มีการส่งออกอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มดีขึ้นจนทำให้ตู้ขนาด 40 ฟุตมีไม่เพียงพอสำ หรับการให้บริการขนส่งสินค้าการขนส่งสินค้าในเส้นทาง อเมริกา ยุโรป(Long Haul Service) จากข้อมูลของสายเรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพบว่าปริมาณการส่งออกจากท่าเรือในประเทศไทยลดลงแต่ก็ไม่ได้หายจากกระบวนการขนส่ง (Lost of Route) ยังคงมีการจองระวางเข้ามาแบบสลับเดือนเว้นเดือนต่างกับการส่งออกจากท่าเรือในประเทศจีนที่สินค้าหายไปจากระบบการขนส่งไม่มีการจองระวางส่งออกไปอเมริกานานมากกว่าสามเดือนแล้วในหลายๆ บริษัท.....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....ห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้าทางทะเลยังเป็นปัญหาสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก การขนส่งของสายเรือที่ขาดช่วงไม่ต่อเนื่องที่เกิดจากปริมาณสินค้าที่ลดลงจากการหดตัวของความต้องการสินค้าของผู้บริโภคและปัจจัยอื่นๆเช่น ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ การขาดแคลนคนขับรถบรรทุก ความแออัดของท่าเรือ และความไม่สมดุลของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ความเสี่ยงจากภาวะสงคราม ปัญหาเหล่านี้กระจายกันเกิดในหลายๆ ท่าเรือของประเทศทั่วโลกทำให้สายเรือผู้รับขนส่งต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นในหลายๆ กรณีพบว่าสายเรือใช้วิธียกเลิกการเข้าไปให้บริการ เช่น กรณีประท้วงหยุดงานเพื่อขอขึ้นค่าแรงใน Port of Oakland, Port of Long Beach (USA).....


V-Serve

โดยคณะทำงานวี-เซิร์ฟนิวส์
บรรณาธิการ : นางสาวประกายดาว ลาโพธิ์

 

.....สถานการณ์จองระวางส่งออกสินค้าล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคมลดลงต่ำสุดในรอบ 6 เดือน จากข้อมูลของสายเรือผู้รับขนส่งสินค้าให้ข้อมูลตรงกันว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาปริมาณการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบของจีนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับการลดลงของสินค้าสำ เร็จรูปที่ขนส่งทางเรือจากจีนไปอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปโดยปริมาณการส่งออกของจีนลดต่ำสุดในรอบปี สถานการณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่สายเรือคาดหวังการใช้นโยบายลดค่าระวางเพื่อกระตุ้นให้ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงพบว่าความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลงและดูเหมือนว่าความต้องการสินค้าของผู้บริโภคจะยังไม่อยู่ในระดับพอดีราคาสินค้าจึงทำให้มีการซื้อสินค้าลดลงส่งผลกระต่อปริมาณการขนส่งสินค้าโดยสายเรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพบว่ากลุ่มสินค้าสำเร็จรูปจะมีช่วงเวลานานกว่าปกติในการที่จะกลับมาใช้บริการขนส่งอีกครั้งและยังพบว่าไม่มีสต๊อกสินค้าและการนำเข้าสินค้าจะพอดีกับการขายในช่วงเวลานั้น.....