Image
Logistics News & Article
การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าเขตปลอดอากร

บทความโดย คุณมานะ พุ่มสอาด ผู้จัดการสาขาแหลมฉบัง

.....เนื่องด้วยในปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสำหรับผู้ประกอบการโดยได้มีการจัดตั้งเขตปลอดอากรให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ ในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศมาทำการผลิตเพื่อส่งออก โดยทางผู้ประกอบการสามารถ......

 


การนำเข้าพาวเวอร์แบงค์

บทความโดย คุณรุ่งนิภา ทุ่นทอง  ผู้จัดการแผนกสินค้าขาเข้า

 

 .....เนื่องจากในชีวิตประจำวันของทุกคนจะมีมือถือเป็นปัจจัยที่ 5 แล้วยังต้องมี “พาวเวอร์แบงค์” เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องมีพกพาไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ ทาง “สมอ.” ได้กำหนดให้พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมหลังพบ......


ความปลอดภัยในการทำงาน

 

บทความโดย คุณสุริยา คำสุวรรณ  กรรมการผู้อำนวยการสายงานขนส่ง

.....ความปลอดภัยในการทำงาน  การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความปลอดภัยถึง 100% ฉะนั้นแล้วการปฏิบัติงานทุกครั้งผู้รับผิดชอบจะต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานบนความปลอดภัยทุกเวลา-ทุกสถานที่รวมถึงสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความปลอดภัย โดยเฉพาะ......


ระบบมาตรฐานแรงงานของไทย

บทความโดย คุณธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ

.....ในการประกอบสัมมาอาชีพต่าง ๆ นั้นแต่ละวิชาชีพจะต้องมีระดับในการเทียบวัดความสามารถว่าบุคคลผู้นั้น ๆ มีระดับความสามารถในอาชีพอยู่ที่ระดับใดบ้าง ซึ่งในอดีตเรามักจะวัดระดับความสามารถคนโดยดูจากระดับการศึกษาและมีความเชื่อว่าคนที่จบการศึกษาสูงกว่าย่อมมีระดับความสามารถที่มากกว่า ซึ่งในการประกอบอาชีพหรือ......


รายงานพิเศษ

นำเสนอ คณะทำงานด้านความมั่นคง ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและ

จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

✍️ โดย ดร.ธนิต โสรัตน์  ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวีเซิร์ฟกรุ๊ป

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

----------------------------------


“กัมพูชา”

บทความโดยคุณพิชญุตม์ วัชรสุวรรณเสรี  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

.....กัมพูชากำลังดำเนินการในหลายด้านเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริการขนส่งให้ทันสมัยเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดประตูชายแดนระหว่างประเทศแห่งใหม่เพื่อบรรเทาและปรับสมดุลการจราจรที่ติดขัดที่ชายแดน ซึ่งปัจจุบันทางกัมพูชาได้มีการสร้างพรมแดนระหว่างประเทศแห่งใหม่ชื่อ......


การผ่านพิธีการหน่วยงานด่านอาหารและยา

 

บทความโดย คุณสุริยันต์ สุขบวรกุล ผู้จัดการสายงานปฏิบัติการขาเข้า

.....สำนักงานคณะกรรมการด่านอาหารและยา (Food And Drug Administration) หรือเรียกชื่อว่า “อย.” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยการเข้าไปควบคุม มาตรฐานของสินค้าให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่า......


“โยชิฮิเดะ

 

บทความโดย คุณศศิวิมล มณีสิริมงคล  เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)

 .....รัฐสภาญี่ปุ่นได้ลงมติเลือกนายโยชิฮิเดะ ซูกะ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (16 ก.ย. 63)  สืบเนื่องจากที่นายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกฯ ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระเนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพ โดยนายซูกะ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะ......

 

 


“BERNAS”

บทความโดย คุณอังคณา กาญจนะแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคใต้ (มาเลเซีย)

 .....“BERNAS” หรือ Padiberas Nasional Berhad คือบริษัทเดียวในประเทศมาเลเซียที่ได้รับสัมปทานในการบริหารจัดการสัมปทานข้าวของประเทศ จากกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาเลเซีย ปัจจุบันมาเลเซียมีการนำเข้าข้าวจากไทยลดลงอย่างมาก โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – เม.ย.)  มีการนำเข้าข้าวไทยเพียง......