Image

Logistics News & Article

ระบบการติดตามทางศุลกากร

ตามที่ทางกรมศุลกากรได้มีประกาศการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา เป็นเครื่องมือในการติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการส่งของที่อยู่ภายใต้การควบคุมของศุลากร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ที่มีแนวทางการนำระบบ ซีลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมด้วย RFID โดยยังไม่มีการนำมาใช้งานได้ด้วยปัญหาต่างๆ นานา  จนมาถึงปัจจุบันทางกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบติดตามงานศุลกากรภายใต้เทคโนโลยีระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lock System) เพื่อป้องกันการลักลอบ หลีกเลี่ยง ภาษีอากรของรัฐ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 7/256


มาตรฐานความปลอดภัยเเละซับพลายเชน

บริษัท วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรความเป็นเลิศด้านการขนส่ง “TRANSPORT WORKS EXCELLENCE” เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสู่องค์กร “V-SERVE 4.0 Moving forward” โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก


ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ทางศูนย์กระจายสินค้าบางนา (สุขุมวิท 105) ได้จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิง เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการใช้ถังดับเพลิง และมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัคคีภัยร่วมกัน