Image
Logistics News & Article
การปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราทุกคนจะต้องปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส การใช้ชีวิตจะต้องประเมินสถานการณ์ประจำวัน อีกทั้งติดตามข่าวสารทุกๆ วันเพื่อให้เท่าทันกับการป้องกันมากขึ้นโดยการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง......


“ฟิล์มยืด”

ฟิล์มยืด หรือ Stretch Film คือฟิล์มพลาสติกชนิดหนึ่งในกลุ่ม Thermo Plastic มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ใส เหนียวมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเกาะติกกันได้เองโดยไม่ใช้ความร้อนปัจจุบันมีเม็ดพลาสติกที่นิยมนำมาผลิตเป็นฟิล์มยืด ได้แก่.....


เทคนิคสำหรับการเขียนรายงานการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและรายงานสินคงคลัง

การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและดูแลสินค้า โดยบริษัทนั้นๆ จะต้องมีการอบรมพนักงานที่รับผิดชอบให้ทราบถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประกอบในการรับสินค้า เช่น ใบส่งสินค้า (Delivery Goods Receipt), Packing list, อีเมล์ใบแจ้งการส่งสินค้าจากลูกค้า และสุดท้ายต้องมีแบบฟอร์มในการรับสินค้า ซึ่งแบบฟอร์มของแต่ละบริษัทจะมีการออกแบบให้สอดคล้องกับการ.......


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขยายออกเป็นวงกว้าง หลังจากเป็นข่าวดังในปะเทศประเทศจีน ประมาณ 2 เดือนก่อนหน้านี้ ตอนนี้ประชาชนหลายๆ ประเทศทั่วโลกต้องคอยฟังข่าวว่าประเทศของตัวเองมีปริมาณการติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกี่รายและจะลดการกระจายของเชื้อได้อย่างไร  มาตรการต่างๆ จึงถูกกำหนดออกมาไม่ว่าจะเป็น.......


แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร

ตามแนวทางการพัฒนาปฏิรูปการให้บริการของหน่วยงานราชการ เพื่อให้การบริการที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน โดยนำระบบการประกันเวลา ทางศุลกากรได้นำมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ กรมศุลกากรได้เคยนำระบบการประกันเวลามาใช้แล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งทราบกันดีว่าไม่สามารถกระทำได้ตามที่ได้วางไว้ หากเจาะจงลงไปก็มักจะพบว่าเป็นในส่วนของการคืนอากรเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้นำเข้า-ส่งออกได้รับผลกระทบ......


ไชน่าทาวน์

เมื่อช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา เมียนมาได้อนุมัติให้ จีนสร้างเมืองใหม่ ซึ่งอยู่ตรงข้าม เมืองแม่สอด จังหวัดตาก ของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยเป็นพรมแดนระหว่างไทย-เมียนมาเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 ซึ่งจะมีคนจีนนับล้านคนมาอาศัยอยู่ ณ ไชน่าทาวน์แห่งนี้และมีกลุ่มนักลงทุนจากจีนมาลงทุนกับหลายๆ กลุ่ม และกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ “YATAI” ที่ได้รับอนุมัติเช่าพื้นที่กว่า 5 แสนไร่เพื่อ


การขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากที่ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงวิธีการแนวทางในการ ขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุม ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  ตาม “มาตรา 21 ภายใต้บังคับมาตรา 25 ผู้ใดนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการ” โดยมีประกาศ.......


ผลกระทบไวรัสโควิค-19

การขนส่งสินค้าทางรถระหว่างประเทศตามด่านชายแดนไทยมีปริมาณไม่น้อยกว่าการขนส่งสินค้าทางเรือ เมื่อเกิดปัญหาโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 การขนส่งสินค้าทางถนนผ่านด่านชายแดนจึงเป็นการขนส่งที่มีความเสี่ยงสูงเพราะด่านชายแดน นอกจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าแล้วยังเป็นสถานที่เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกที่ต้นทุนต่ำที่สุดเหมาะกับพนักงานและแรงงานทั่วไป เมื่อแต่ละประเทศต้องการควบคุมการแพร่กระจายของโรค การปิดด่านชายแดนเพื่อลดการเข้าออกจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่แต่ละประเทศใช้ปฏิบัติ....


ขั้นตอนการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีข้อบ่งใช้จากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแลtเชื้อโรค หรือเพื่อใช้ทางการแพทย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ใช้ระยะเวลาโดยรวมประมาณ..... 


การขนถ่ายสินค้าแบบเรือแบบ

การขนถ่ายสินค้าเรือแบบ RE-EXPORT เรือที่นำเข้าสินค้าที่มีขนาดใหญ่มีความสูงผิดปกติเกิน 5 เมตร    ทำให้มีปัญหาในด้านการขนส่งโดยเฉพาะการวิ่งผ่านสะพานทั่วไปซึ่งมีความสูงเฉลี่ยแค่ 5  เมตรจึงต้องมีการตั้งทีมออกสำรวจเส้นทางก่อนก่อนการขนย้ายสินค้า กระบวนการทำงาน.....