Image
Logistics News & Article
เรื่อง

บทความเมื่อเดือนที่ผ่านมา เราได้อธิบายประเภทและประโยชน์ของสายรัดสินด้กันไปบ้างแล้ว (หากท่านสนใจอ่านย้อนหลังสามารถอ่านได้ที่บทความเรื่อง "การเลือกใช้สายรัดสินค้ให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ(ตอนที่ 1)" และในบทความนี้เราจะมาอธิบายประเภทของสายรัดสินด้กันต่อเลยนะคะ

 

 

 


เรื่อง

 

สายรัดพลาสติก จัดเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวด Packing มีความสำคัญเป็นอย่งมากในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆ ที่จะต้องมีการแพ็คสินค้าสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรัดกล่อง รัตสินค้าหรือแม้แต่รัดสินค้ากับพาเลก ประโยชน์คือช่วยเพิ่มความแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้น สินค้าไม่หลุดกระจายหรือร่วงหล่นในขณะเคลื่อนย้าย

 

บทความโตยคุณปียรัตน์ ศุภสมุทร V-SERVE

รองประธานกรรมการบริษัท


ยกเลิกสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก

สินค้าที่มีการซื้อขายทั่วไป แต่สามารถนำไปใช้ออกแบบ/พัฒนา/ผลิตใช้/คัดแปลงให้เป็นอาวุธที่สามารถ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ รังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นตัน หรือที่เรียกว่า อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (WMD : Weapons of Mass Destruction) อยู่ในข่ายสินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขอใบอนุญาตในการส่งออก เช่น ตัวอย่างสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้


นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟ

จากการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี 2020 ของบริษัทฯ เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการสำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งจากภายในองค์กร (Inside-Out) และจากภายนอกองค์กร (Outside-In) เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองความต้องการทั้งจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ผู้บริหาร, คู่ค้า, กลุ่มลูกค้า รวมถึงอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ จึงพบว่าประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขาดไม่ได้และต้องมีการพัฒนา-ปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านนั้นคือ “การพัฒนานวัตกรรมกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” (Innovations Development) เพื่อทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่ากับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กระชับ รวดเร็ว และสนองตอบความต้องการได้ตรงจุด (Smart Business Value Service) และนั้นจึงเป็นที่มาของ “นวัตกรรมขับเคลื่อนวี-เซิร์ฟฯ สู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Office เต็มรูปแบบ” (V-Serve e-Smart Business 2020)  ซึ่งมีทั้งระบบที่วี-เซิร์ฟฯ ได้ทำการพัฒนาและนำมาใช้แล้ว อีกทั้งยังนำไปต่อยอดและพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าที่ต้องสะดวก ง่าย และรวดเร็ว! 


พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดนไทย

 

จากที่รัฐบาทไทย และรัฐบาลเมียนมา ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม

พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโชงในกาส่งสิ นค้และผู้โดยสาร ทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้ยานพาหนะของผู้ประกอบการ

ขนส่งระหว่างประเทศของประเทศภาคี โตยสิทธิจราจรในประเทศภาคีเป็นการชั่วคราวโดยของหรือสินค้ให้ดำเนินพิธีการ

ศุลกากรนำเข้า -ส่งออก ถ่ายลำหรือผ่านแดน ซึ่งได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 มาเป็นทางปฏิบัติพิธีการ

ศุลกากร มุ่งประสงค์ ให้สิทธิกับยานพาหนะที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานขนส่งของประเทศภาคี

โตยยานพาหนะตังกล่วจะได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 3 (ค)

ภาค 4 ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตรา ศุลกากร พ.ศ. 2530 และทำ

การวางประกัน ตามเส้นทางที่กำหนด ณ จุดผ่านเข้าและจุดผ่านออก

ตามเส้นทางแนว ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก รวมถึง

เส้นทางไปยังเศรษฐกิจ พิศษติลาวาของประเทศเมียนมา และเส้น

แม่สอด - เมียวดี ทั้งนี้ในส่วนของสินด้ หรือผู้โดยสารที่มาพร้อมกับ

ยานพาหนะจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามกฎหมายศุลกากรและ

 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การจัดวางตำแหน่งสินค้าภายในคลังสินค้า

เพื่อให้มีการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน โดยผู้บริการคลังสินค้จะต้องวางแผนทำการแบ่งประเภทของสินค้ที่จะนำมาจัดเก็บในการจัดวางตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าของแต่ละประเภท และภายในแต่ละกลุ่มสินค้าก็จะมีการแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มย่อยออกไปตามแต่ละประเภทของกลุ่มสินค้า


ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในโลกยุคปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้บริการด้านข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ในขณะเดียวกันข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตี ขโมยหรือถูกทำลายได้ 


การการตรวจปล่อยสินคประเภท

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "LCL" (Less Than Container Load) ซึ่งLCL นั้นหมายถึงการขนส่งแบบแบ่งพื้นที่ในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะมีเจ้าของสินค้หลายๆบริษัทรวมกันมาในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน ส่วน

ข้อดีของ LCL คือจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อเราทำการขนส่งสินคจำนวนไม่มาก 


ตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่นมีความสำคัญกับการบรรจุตู้สินค้าอย่างไร

ตู้คอนเทนเนอร์มีความสำคัญต่อการการขนย้ายสินค้าข้อดีของ

การขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ คือทำให้การยกของหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการ

เคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไป อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน


ข้อควรระวังในการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งออกสินค้า

ปัจจุบันการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้มีกฎหมายควบคุมการ

นำเข้าและส่งออก ซึ่งทางผู้ประกอบการที่มีการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้า ต้องพึงระวังสำหรับการนำเข้าสินค้า

และส่งออกสินค้า เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง คืออาจโดนยึดสินค้าและอาจ

มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าปรับเกิดขึ้น รวมถึงอาจโดนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วยและเป็นความผิดตามมาตรา

 

244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 สินค้าที่มีกฎหมายควบคุมมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ