Image
Logistics News & Article
การนำเข้าหน้ากากอนามัย

ผู้นำเข้าจะต้องตรวจสอบว่าหน้ากากที่จะนำเข้ามานั้น เป็นหน้ากากอนามัยทางแพทย์(Medical mask) หรือไม่ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก โดยผู้นำเข้าสามารถพิจารณาได้เองจากฉลากหรือเอกสารกำกับของสินค้า หากบนฉลากหรือเอกสารกำกับสินค้ามีการระบุว่า.... 


ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การค้าชายแดนไทยแม่สอด-เมียวดีว่าจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากน้อยเพียงใดนั้น ต้องบอกว่าทางประเทศเมียนมาได้มีการตื่นตัวแล้วและทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกมาเรื่อยๆ อย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ออกประกาศให้มีการกำหนดเวลารถขนส่งสินค้าจากไทยที่จะข้ามไปส่งสินค้าฝั่งเมียวดีนั้น จะต้องข้ามภายในเวลา ......


INCOTERMS

INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS (INCOTERMS 2020)  เป็นข้อบังคับที่ออกโดยหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce – ICC) เป็นข้อบังคับในการใช้ในการส่งมอบสินค้า ความเสี่ยงในตัวสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของผู้ซื้อ / ผู้ขาย ที่ใช้กันในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้ใช้กับสินค้าที่สัมผัสและแตะต้องได้ ลักษณะของ INCOTERMS มีดังนี้......


ความผันผวนเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนกุมภาพันธ์

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลากยาวมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2563 สภาวะของมูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นได้ตกลงอย่างแปลกประหลาด ซึ่งไม่สามารถหาเหตุผลรองรับได้เลยว่าเกิดจากสาเหตุใด มูลค่าเงินจัตของเมียนมาในรอบเดือนที่ผ่านมานั้นได้แข็งค่าขึ้นกว่า 100 จัตต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ผู้ประกอบการที่รับชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นได้รับผลกระทบอย่างฉับพลันไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น, ค่าขนส่ง, ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในประเทศเมียนมาที่ไม่ได้ปรับลดลงตามกระแสเงินตรา อีกทั้งการแบกรับภาระภาษีนำเข้า.....


เทคนิคการทำสต๊อกสินค้า

เทคนิคทำสต็อกสินค้าที่จะช่วยประหยัดได้มากขึ้นจะช่วยได้มากแค่ไหน ในขณะที่บริษัทส่วนใหญ่มักสนใจที่ยอดขายและการลดต้นทุน โดยวิธีการคิดลดต้นทุนจะต้องมั่นใจว่าการทำแบบนั้นจะไม่กระทบกับคุณภาพสินค้าด้วย วิธีทำสต๊อกให้ง่ายและเร็วที่สุดคือการสังเกตหาจุดบกพร่องและปรับปรุงวิธีการทำงาน เพราะเมื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลง .....


ระบบ

จากบทความที่แล้ว...ที่ได้กล่าวถึงระบบ e-Customs Tariff Master Profile หรือ “ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลสินค้าและพิกัดในระบบ Paperless e-Customs” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ One Finger Smart Tracking บน V-Smart App. ไปแล้วนั้น  ในบทความนี้ครับเราจะมีลงรายละเอียดของระบบงานย่อยของตัวที่สอง กันต่อเลยครับ นั้นก็คือระบบ “e-Job ERP. Planning Tracking” หรือระบบตรวจสอบข้อมูล Job Planload ในระบบ ERP. ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งและเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้าของวี-เซิร์ฟฯ.....


ความพึงพอใจของลูกค้าในงานด้านขนส่ง

การดำเนินงานด้านการบริหารธุรกิจ จะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดการด้านองค์กรและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำภายในองค์กร ดังนั้นการทำธุรกิจหรืองานบริการใดๆ ก็ตามจะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารเองจะต้องรอบคอบและใส่ใจทุกกระบวนการทำงาน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจะต้องวางข้อปฏิบัติกำหนดการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งในงานด้านขนส่งสินค้าได้หยิบยกตัวอย่างการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการให้บริการ ได้แก่ ......

 


จากยุค

วิวัฒนาการของการจัดการ Logistics นั้นเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1800 ในยุคล่าอาณานิคมซึ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการขนส่งและเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยอังกฤษเป็นชาติผู้นำโลกเพื่อสร้างศักยภาพ (Versatility) และอำนาจในการยึดครองวัตถุดิบจากทั่วโลก ยิ่งกว่านั้นระบบ Logistics ยังได้เพิ่ม......


ปัญหาการส่งออกยางพาราในปัจจุบัน

การส่งออกยางพารามีตลาดสำคัญคือประเทศจีนคิดเป็น 80 % ของการส่งออกของไทย ปัจจุบันจีนเริ่มไปหาพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นและเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว ประมาณหนึ่งแสนตัน คาดว่าจะมีปริมาณส่งออกมาเพิ่มต่อเนื่องและจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยในอนาคต หากในแต่ละปีการส่งออกไปจีนของไทยลดลงทุกปี ทั้งเกษตรกรและผู้ส่งออกยางจะได้รับผลกระทบในอนาคตอย่างแน่นอน.....


การเลือกใช้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่างๆ

สำหรับบทความตอนที่ 2  เราจะอธิบายประเภทลักษณะและวิธีการเลือกใช้พาเลทแต่ล่ะประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและประเภทการใช้งาน โดยมีวิธีการพิจารณาเลือกใช้พาเลท ได้แก่ การพิจารณาลักษณะ และขนาดของพาเลทให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ยกหรือเคลื่อนย้าย เช่น รถยกหรือรถลากพาเลท, การพิจารณาเลือกจากลักษณะและน้ำหนักของสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งประเภทพาเลทที่นิยมใช้.....