Image
Logistics News & Article
กรมการค้าต่างประเทศประกาศ

ตามที่ทางกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศเลื่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ FORM E ใหม่ จากวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มาแล้วนั้น โดยได้แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดแบบ FORM E ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ทางกรมการค้า ต่างประเทศ ได้ปรับระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดให้รองรับพิกัดศุลกากรฉบับปี 2017 (HS 2017, ยกเว้น เวียดนามยังคงใช้ HS 2012)


การนําเข้ามะพร้าว_Part2

จากบทความครั้งที่แล้วว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการนําเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์, มาเลเซีย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร


การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในหมวดที่ 2 ส่วนทึ่ 7 ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติพิธีการนำเข้าในส่วนอื่นๆโดยมิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ใช่ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม (กศก.102) หรือการปฏิบัติพิธีการ แบบ Manual ในการทำพิธีการนำเข้าสินค้า ต่อมาทางกรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่องแก้ไข เพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 นั้นคือการยกเลิกความในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 7 การปฏิบัติพิธีการนำเข้าในส่วน อื่นๆโดยมิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกต้อง-ปลอดภัย

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการถูกต้อง-ปลอดภัย เพื่อการส่งมอบสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย ประกอบด้วย - ด้านเอกสาร - ตรวจสอบ PLAN งานประจ าวัน - รับใบขนสินค้าและตรวจสอบเอกสาร INV, Packing, BL, D/O ให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบยอดค่าภาษีในเช็คให้ตรงกับใบขนสินค้าขาเข้า - ตรวจสอบยอดค่าภาระการท่าเรือให้ตรง - ตรวจสอบใบจองรถที่รับมาจากทาง CS พร้อมใบส่งสินค้าว่ารายละเอียดถูกต้อง


การนำเข้ามะพร้าว_Part1

การกําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยที่มีความจําเป็นเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสมควรกําหนดให้มะพร้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด ระเบียบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร การนําสินค้ามะพร้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 0801.12.00, 0801.19.10 และ 0801.19.90 เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องนําเข้ามาทางสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพหรือ สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นําเข้าได้ 4 ประเทศเงื่อนไขการนําเข้าแต่ละประเทศดังรายละเอียดต่อไปนี่


เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) หมายถึง โมเดลที่ทำให้เกิดการเข้าถึงและ ใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น และระบบบริการอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น โดยผู้ให้บริการสามารถจัดเตรียมและปรับเปลี่ยนทรัพยากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้ให้ พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


ถุงลมกันกระแทกมีขั้นตอนและวิธีการใช้งานอย่างไร

“สวัสดีค่ะ...เราได้เคยแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ถุงลมกันกระแทกที่ใช้การขนส่ง สินค้าที่เรียกว่า ถุงลมกันกระแทก ไปแล้ว (หากสนใจสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่ www.v-servegroup.com เลือกเมนู News & Article เรื่อง ถุงลมกันกระแทก ในงานขนส่งสินค้า คืออะไร? เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ) ในครั้งนี้จะอธิบายขั้นตอนและการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


การขนส่งทาง

โดยทั่วไปแล้วสินค้าที่ทําการส่งออกทางเครื่องบิน จากประเทศไทยจะทําการส่งออกไปพร้อมกับการเดินทาง ของผู้โดยสารเป็นหลัก (Passenger Aircraft) โดยทําการบรรจุสินค้าไว้ที่บริเวณใต้แผ่นรองรับผู้โดยสาร (Lower deck) แล้วจึงทําการส่งออกเพื่อไปต่อเครื่องซึ่งเป็นเครื่องขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter, Cargo Aircraft) ที่ประเทศที่เป็นศูนย์กลาง (HUB) ของแต่ละสายการบินดังนั้นปริมาณสินค้าจึงจะต้องนําไปรวบรวบกันอีกที เราจะ เห็นได้ว่าการประสานงานกันในระบบงานขนส่งทาง Air จะต้องมีความแม่นยําอย่างที่สุดผู้ทําการ Book Flight


การประกันเวลาการส่งมอบและการปฏิบัติงานให้บริการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย

ในปัจจุบันการทำธุรกิจด้านให้บริการหรือเป็นตัวแทนให้กับผู้ใช้บริการมีการแข่งขันการสูง ดังนั้นเราจะต้อง มุ่งเน้นแข่งขัน ในเรื่องของการให้บริการเป็นหลัก เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้ผู้ใช้บริการ (ลูกค้า) ซึ่งจะ ส่งผลให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราแบบยั่งยืน ดังนั้นเราจะต้องพยายามพัฒนา-ปรับปรุงและเสริมสร้างการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและจะต้องสร้างและพัฒนา การดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง


สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

ภาพรวมด้านการลงทุนทางตรงของต่างประเทศในเมียนมา (FD) ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018-19 ของเมียนมา (เดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission : MIC) อนุมัติโครงการไปแล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,499.41ล้านเหรียญสหรัฐ โดยพบว่าสิงคโปร์มีการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 มูลค่า 1,60.053 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.02 รองลงมาคือ จีน มีการลงทุนเป็นอันดับ 2 มูลค่า 323.282 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.93 และ ฮ่องกงเป็นอันดับที่ 3 มูลค่า 252.105 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.09 ขณะที่ไทยมีการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 4 มูลค่า 118.634 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.75 และ เกาหลีใต้มีมูลค่าการลงทุนเป็นอันดับที่ 5 มูลค่า 74.866 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 มูลค่าการลงทุนจากต่งประเทศ 5 อันดับแรก ต.ค. 61- พ.ค. 62