Image
Logistics News & Article
ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล

สําหรับสินค้าที่ทําการนําเข้าส่งออกทุกวันนี้หากเป็นสินค้าทั่วไป (Normal goods) ก็จะไม่พบกับปัญหา เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกแต่หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ (Special goods) อย่างสินค้าที่มีมูลค่า สินค้าที่มีขนาด Over size แต่สําหรับสินค้าที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษและเสี่ยงต่อการทําการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็น สินค้าอันตราย(Dangerous goods)จะเป็นสินค้าจําพวกเคมีและวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายชนิดต่างๆสินค้าเหล่านี้ เจ้าของเรือหรือAgent เรือจะทําการเรียกหาเอกสารยืนยันความรุนแรงของสินค้าอันตรายนั้นๆ (Material Safety Data Sheet : MSDS)


การเคลื่อนย้ายสินค้าสำหรับการขนส่งทางเรือ

การเคลื่อนย้ายสินด้สำหรับการขนส่งทางเรื่อ การเคลื่อนย้ายสินด้สำหรับการขุนส่งทางเรือ จะขนย้ายแบบ Conventional หรือ Break Bulk ซึ่งจะทำการ ขนย้ายสินค้าเป็นชิ้น หรือเป็นหีบห่อจากเรื่อ เพื่อนำมาเก็บในคลังสินด้หรือโกดังสำหรับเก็บสินค้ นอกจากนี้ยังมีการขุน ย้ายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า "Over Sde Cargo" แต่จะไม่ใช่การขนสินคจากเรือไปยังคลังสินด้ แต่เป็นการส่งเรือมารับ สินค้าที่ข้างลำแทนการขนถ่ายสินค้าขึ้นบก โดยการขนถ่ายสินด้แบบตู้คอนทนเนอร์จะทำได้ทั้งหมด แบบแล้วแต่กรณี 1. FCL/FCL เป็นการที่ผู้ส่งสินครับตู้คอนเทนเนอร์มาบรรจุสินด้ด้วยตนเองที่โกดัง และเมื่อถึงปลายทางก็ จะไปปิดที่โกดัง มีลักษณะคล้ายการขนส่งแบบ Door to Door 2. FCLLCL เป็นการเคลื่อนย้ยสินค้าแบบผู้ส่งสินค้าจะไปรับตู้มาบรรจุเอง แต่การเปิดสินค้าจะทำโดยบริษัท เรือแทน


มาตรฐานฝ่ายปฏิบัติการและจัดส่งสินค้าขาเข้า

ในหัวข้อฝ่ายปฏิบัติการขาเข้าซึ่งเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่อยู่ในสังกัด Customs Broker ซึ่งมีการจัดทำ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศ V-SERVE 4.0 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมทุกมิติทั้งก่อนปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยใช้แผนปฏิบัติ การ Works Excellence


มาตรฐานความปลอดภัยและซัพพลายเชนขนส่ง

การพัฒนาระบบขนส่งด้วยรถบรรทุกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านขนส่ง เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านขนส่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพและเข้าใจระบบมาตรฐานที่จะต้องแข่งขันด้านองค์กร บุคลากร ด้านยานพาหนะ ด้านการพึงพอใจของลูกค้า ผู้้ประกอบการจะต้องนํามาตรฐานใช้เป็นแนวทาง และ เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน จัดทํามา ตัวกําหนด


บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง

บทความคลัสเตอร์ยางและความรู้เกี่ยวกับโซ่อุปทานยาง บทวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกยางพาราในช่วงวิกฤตการส่งออก ในช่วงไตรมาสแรกของปี สถานการณ์การส่งออกยางเริ่มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คาดการณ์ว่าจะชะลอตัว ประมาณ 34 เดือนหลังจากนี้ไป อันเกิดมาจากหลายๆปัจจัย ดังนี้


การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร

การเพิ่มประสิทธิภาพแพ็คเกจคืออะไร หากเรากำลังมองหาวิธีที่จะเป็นประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หลายคนอาจมองหาวิธีการลดเวลาหรือ ค่าใช้จ่ายในแผนกต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนึงถึงวิธีการจัดส่งจัดเก็บหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขาย แต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ของ ผลิตภัณฑ์กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดในห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง ซึ่งจริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญในการขนส่งและผลิต ผลิตภัณฑ์


ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากจีน

สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีกจากจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนําสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ใน หลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล LIAONING (ซีโรไทป์H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล YUNNAN (ซีโรไทป์H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถ แพร์กระจายไปอย่างกว้างขวางได้


การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Customs Electronic System : TCES) ของการใช้สิทธิยกเว้นอากรประเภท 7 ภาค 4 สำหรับการนำของเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยตามประกาศกรมศุลกากรที่66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในหมวดที่ 2 ส่วนที่ 7 ว่ด้วยเรื่อง การปฏิบัติพิธีการนำเข้าในส่วนอื่นๆโดยมิได้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


การติดตามสถานะ

การติดตามสถานะ 0409 ของใบขนสินค้าขาออกหลังจากเรือออก มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ ตรวจสอบใบขนสินค้ที่ทำการตรวจปล่อยและเรือออกเรียบร้อยแล้ว ว่าได้รับสถานะ 0409 หรือไม่ ซึ่งโดย เฉลี่ยจะได้รับการตอบกลับสถานะ 0409 จากกรมศุลกากรประมาณ 15-20 วันหลังจากเรือออกไปแล้ว ในกรณีที่เรือออกไปแล้วประมาณ 15 วัน แต่ใบขนสินคยังไม่ได้รับสถานะ 0409 จะทำการขอ COPY B/L จากลูกค้า โดยส่งทาง e-mail ในการขอ COPY B/L จากลูกค้า ตรวจสอบใบขนสินค้าและใบกำกับการขนย้ายสินค้ากับ COPY B/L ที่ได้รับจากลูกค้า เพื่อหาข้อผิดพลาด ของเอกสาร เช่น ชื่อเรือ, เที่ยวเรือ, หมายเลขตู้, อื่น ๆ สั่งงานแผนกจัดส่งสินค้และปฏิบัติการ (Dง) ให้เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเพื่อขอแก้ไขข้อมูล โดย การยื่นคำร้องแก้ไขพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ


การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิและการรับรองถิ่นกำเนิด

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิและ การรับรองถิ่นกำเนิดสินดด้วยตนเอง (โครงการที่ 1) ประเทศที่ผู้ส่งออก สามารถใช้สิทธิการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง (โครงการที่ 1) ได้แก่ มาเลเชีย สาธารณรัฐ สิงคโปร์และบรูไนดารสชาลาม คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้