Image

กิจกรรมสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77


Image
สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 77 ก่อนเข้าสำนักงานจะต้องมีการล้างมือ ด้วยเจลแอลกฮอล์และมีเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์ อินฟราเรดที่หน้าผาก กำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินกว่าจะมี การนำส่งตัวไปตรวจ ณ โรงพยาบาล