Image

กิจกรรมศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว


Image
ศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ

ศูนย์ขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ สำหรับด้านขนส่งกระจายสินค้าภายในประเทศ โดยรถบรรทุกขนาดเล็ก ประเภทรถ 4 ล้อ และรถ 6 ล้อ ตู้ทึบที่ให้บริการสินค้าประเภท LC ที่มีลักษณะแบบ กล่อง, ตีลัง, ถัง, แกลลอน ๆลๆ ที่เข้ารับสินค้าที่สาขา สุวรรณภูมิและตามท่าต่างๆ มีแนวทางป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยก่อนนำรถเข้ารับสินค้า จะต้องทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบรถขนส่ง 100% ก่อนเข้ารับสินค้า


มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

มาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


สนย์ขนส่งกิ่งแก้ว

สนย์ขนส่งกิ่งแก้ว สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก ประเภทรถ 4 ล้อ และรถ6 ล้อตู้ทึบที่ ให้บริการสินค้าประเภท LCLที่มีลักษณะแบบกล่อง, ตีลัง, ถัง, แกลลอน ฯลฯ ที่เข้ารับสินค้าที่สาขาสุวรรณภูมิและตามท่าต่างๆ ทางบริษัทวี-เซิร์ฟ ทราน สปอร์ตจำกัด มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ก่อนนำรถเข้ารับสินค จะต้องทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโตยรอบรถขนส่ง 100% ก่อนเข้ารับสินค้และเมื่อทำการพ่นแล้ว จะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเพื่อแสดง ว่ารถคันนี้ผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อประจำวันแล้ว โดยสติกเกอร์จะแสดงสี ประจำวัน และวันที่พร้อมด้วยลายเซ็นต์ผู้ทำการควบคุมการพ่นยาฆ่าเชื้อกำกับ


คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว

คลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจำคลังสินค้าสาขากิ่งแก้ว ปฏิบัติ

หน้าที่คัดกรองบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน

ได้แก่ พนักงานคลังสินค้, พนักงานขับรถ,

แรงงานขนถ่ายสินค้า และลูกค้าที่เข้าพื้นที่

ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดแบบ

ดิจิตอล หากพบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา จะแจ้งผู้จัดการฝ่ายรับทราบทันที


เมื่อวันที่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ศูนย์ขนส่งวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัดได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในรถขนส่ง ตามมาตรการเข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19_ณ ศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว ทั้งนี้ได้ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อโดยรอบรถขนส่งทั้งห้องโดยสารพนักงานขับรถ และบริเวณโดยรอบตู้บรรทุกสินค้า รวมถึงในงานรถขนส่ง 4 ล้อตู้ทึบ ที่วิ่งงานกระจายสินค้าและงานรับสินค้าในเขตสนามบินสุวรรณภูมิและรถขนส่ง เทรเลอร์ 18 ล้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ารถขนส่งของบริษัทวี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต จำกัด มีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนนำรถไปใช้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
ศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว

ศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว ทางศูนย์ขนส่งมีการจัดอบรมให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการ สุขอนามัยป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้กับพนักงานขับรถ และมี มาตรการป้องกันในการปฏิบัติจริง


ศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว

ศูนย์ขนส่งกิ่งแก้ว ก่อนเข้าสำนักงานจะต้องมีการล้างมือ ด้วยเจลแอลกฮอล์และมีเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์ อินฟราเรดที่หน้ผาก กำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินกว่าจะมี การนำส่งตัวไปตรวจ ณ โรงพยาบาล


ประจำสำนักงานขนส่งกิ่งเเก้ว

ประจำสำนักงานขนส่งกิ่งเเก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสุขอนามัยในองค์กร


มาตรการเข้มขั้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการเข้มขั้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำศูนย์ขนส่ง วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ต (กิ่งแก้ว)