Image

ประกาศการปิดประเทศ-พรมแดนต่างๆ


Image
สงขลาแจ้งเปลี่ยนจุดผ่านแดนด่านสะเดา

สงขลาแจ้งเปลี่ยนจุดผ่านแดนด่านสะเดา ไปเป็นด่านปาดังเบซาร์ 7 วัน หลังพบตำรวจ ตม. ติดเชื้อโควิด-19 รวม 6 นาย วันที่ 22 เม.ย. 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่ารายการจังหวัดสงขลา ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งถึงกระทรวงมหาดไทย ขอเปลี่ยนจุดผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับคนไทยเดินทางกลับสู่ราชอาณาจักร จากเดิมใช้จุดผ่านแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดรับคนไทยตกค้างที่มาเลเซีย แต่เนื่องจากตรวจพบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำจุดผ่านแดนสะเดา ติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 รวม 6 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVD-19) ซึ่งอาจจะมีการแพร่ระบาดในบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะเดา ประกอบกับต้องปิดพื้นที่บางส่วน เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื่อ จึงขอเปลี่ยนจุดผ่านแดน ที่อนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามา จากจุดผ่านแดนสะเดา เป็นจุดผ่านแดนปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน


(จังหวัดสระแก้ว)

(จังหวัดสระแก้ว) คำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว)


สถานการณ์การขนส่งสินค้าข้ามแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

สถานการณ์การขนส่งสินค้าข้ามแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในวิกฤตโควิด-19


แขวงคำม่วน

แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิดทำการด่นท้องถิ่น และด่านประเพณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19


ประกาศเกี่ยวกับโควิด-19

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐ด๙ หรือโรคโควิด ๑๙