Image

กิจกรรมสาขาภาคใต้ (สงขลา-สุราษฎร์ธานี)


Image
สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ทางบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สาขา

สุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด อีกทั้งยังมีมาตรการที่ใช้ใน

การปฏิบัติที่เคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน, การสวมหน้ากาก

อนามัย, การใช้เจลแอลกอฮอล์และการหมั่นล้างมืออยู่เสมอ


สำนักงานสาขาหาดใหญ่

สำนักงานสาขาหาดใหญ่

(จังหวัดสงขลา)

ทางบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สาขา

ภาคใต้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อโรคไวรัส โควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์

2563 โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการวัด

อุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัตไข้อุณหภูมิร่างกาย

แบบยิงอินฟราเรดผ่นหนผาก และล้างมือด้วยเจ

ลล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสำนักงานทุกเข้า รวมถึง

ยังมีมาตรการเพิ่มเติมในการทำความสะอาด

สำนักงาน โดยกำหนดให้แม่บ้านทำความสะอาด

Office ให้มีการเช็คราวจับประตู ราวบันไดโดย

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อจำนวน 3 ครั้ง ต่อ 1 วัน ได้แก่เวลา

 

07.30 น. 11.00 น. และ 15.00 น.


สำนักงานสาขาภาคใต้

สำนักงานสาขาภาคใต้ สำนักงานจะให้พนักงานมีการล้างมือ ด้วยเจลแอลกฮอล์และมีเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายด้วยอุปกรณ์ อินฟราเรดที่หน้าผาก กำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเชลเชียส มีการลงบันทึกทุกวัน หากเกินกว่าจะมีการนำส่งตัวไปตรวจ ณ โรงพยาบาล


มาตรการสุขอนามัยป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

มาตรการสุขอนามัยป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (สงขลา)


มาตรการสุขอนามัยป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

มาตรการสุขอนามัยป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 (สุราษฎร์ธานี)


มาตรการสุขอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มาตรการสุขอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทวี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด (สาขาภาคใต้) วันที่ 24 มีนาคม 2563