Image

กิจกรรมศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า


Image
คลังสินค้าศรีนครินทร์

คลังสินค้าศรีนครินทร์ (บางนา) แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่จุดติดต่อ- สอบถามสำหรับพนักงานขับรถและ แรงงานด้วยแอลกอฮอล์70% เพื่อฆ่าเชื้อ โรค


คลังสินค้าศรีนครินทร์

คลังสินค้าศรีนครินทร์ (บางนา)

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์เช็ดทำความสะอาดพวงมาลัย,อุปกรณ์บังคับรถที่

มีการสัมผัสด้วยมือ และพนักงานเช็คเกอร์เช็กทำความสะอาดโต๊ะ(จุดรับสินค้า)พื้นที่ทำงานของตนเอง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19


คลังสินค้าบางปู

คลังสินค้าบางปู (สมุทรปราการ) วันที่ 17 มีนาคม 2563 คลังสินค้าสาขาบางปู พนักงานแม่บ้านทำความ สะอาดด้วยแอลกอฮอร์ ในบริเวณพื้นที่สำนักงาน จุดติดต่อ-สอบถาม และห้องประชุมสำหรับลูกค้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19


คลังสินค้าศรีนครินทร์

คลังสินค้าศรีนครินทร์ (บางนา)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 แม่บ้านประจำำ

คลังสินค้าสาขาศรีนครินท์ (บางนา) ทำำ

ความสะอาดห้องศูนย์สาธิตบรรจุตู้ดอนๆ

ซึ่งเป็นห้องฝึกอบรมและห้องประชุม

 

สำหรับลูกค้า


คลังสินค้าบางปู

คลังสินค้าบางปู (สมุทรปราการ)เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ตรวจสอบคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถบรรทุก ก่อนเข้าพื้นที่คลังสินค้าสาขาบางปู หากพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา มีความเสี่ยงสูงเป็นไข้ ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานของบริษัทฯ


ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า ก่อนเข้าสำนักงานหรือผู้ที่มาติดต่อ ภายนอกจะต้องมีการล้างมือด้วยเจล แอลกฮอล์และมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณภูมิ ร่างกายด้วยอุปกรณ์อินฟราเรดที่หน้าผาก กำหนตอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินกว่าไม้อนุญาตให้เข้าในพื้นที่


คำสั่งเรื่อง

คำสั่งเรื่อง มาตรการตรวจคัดกรองพนักงานคลังสินค้า 3 สาขา เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัส โควิด-19


เพิ่มเติม

เพิ่มเติม - มาตรการสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด - 19 สำหรับพนักงานคลังสินค้า