Image
Logistics News & Article
หลักการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์...

คุณสำเริง  อินทร์วงษ์ 

ผู้จัดการคลังสินค้าสาขาบางปู

 

.....การบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีวิธีการจัดเรียงแตกต่างกัน เช่น จัดเรียงแบบคัดไทย, แบบคล่อมกล่อง, แบบไขว้และแบบอินเตอร์ล๊อก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทสินค้าด้วยว่าแพ็คมาลักษณะใด ยกตัวอย่างสินค้าที่แพ็คหรือบรรจุลงกล่องกระดาษ ก่อนการโหลดสินค้าหรือจัดเรียงสินค้าภายในตู้โดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้าผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ต้องทราบรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดว่าสินค้าแพ็คบรรจุลงกล่องกระดาษขนาดไหน จำนวนเท่าใด น้ำหนักต่อกล่องเท่าไรและส่งออกไปประเทศใด ต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์อะไรในการป้องกันสินค้าค้าไม่ให้ชำรุดเสียหายและป้องกันความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่อุณหภูมิผันแปร ร้อน เย็น ระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะมีผลต่อกล่องบรรจุสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ถ้ามีความชื้นมีหยดน้ำตามผนังตู้คอนเทนเนอร์จะทำให้กล่องสินค้าเปียกและมีปัญหาได้.....


ตรวจสอบสภาพตู้คอนเทนเนอร์อย่างไร

บทความโดย คุณทิพวรรณ  จันทร์จรุงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้า

 

.....ปัจจุบันสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่นำมาใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกทางเรือนั้น ยังขาดแคลนอยู่โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์สภาพดีที่จะบรรจุสินค้าประเภทอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่าตู้คอนเทนเนอร์เกรดเอ   หากสภาพตู้คอนเทนเนอร์ไม่ปลอดภัยต่อการบรรจุสินค้า เช่น ตู้คอนเทนเนอร์มีรอยรั่ว สินค้าเปียกน้ำ โดยเฉพาะน้ำทะเล น้ำฝน มีเชื้อแบคทีเรีย สิ่งสกปรก ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อสินค้าได้ จะถูกปฏิเสธการรับสินค้าหรือเคลมค่าเสียหายจากผู้รับปลายทางได้ อีกทั้งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปของคู่ค้า .....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าชนิดหรือประเภทต่าง ๆ เข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ ก่อนที่จะบรรจุสินค้า (Stuffing) ฝ่ายคลังสินค้า จะต้องทราบว่า สินค้าที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น  มีรายละเอียดใดบ้าง ที่สามารถนำมาวางแผนที่จะบรรจุสินค้าส่งออกไปต่างประเทศได้.....


การติดตั้งถังดับเพลิงภายในอาคารคลังสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

    

การติดตั้งถังดับเพลิงภายในอาคารคลังสินค้า เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันเกิดอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอาคารคลังสินค้าโดยจะต้องมี  Lay Out ตำแหน่งการติดตั้งถังดับเพลิงภายในอาคารคลังสินค้า ในการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดไว้  การติดตั้งและการตรวจเช็ค ตามกฎหมายการติดตั้งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ 


คลังสินค้าทัณฑ์บน

บทความโดย คุณธนภร  แก้วสวัสดิ์

ตำแหน่ง รองผู้จัดการสายงานบริการลูกค้าและปฏิบัติการ

 

 .....ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ถือเป็นด่านชายแดนทางบกสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดของประเทศไทย ในแต่ละปีมีสินค้าและนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมาก ด่านศุลกากรสะเดานอกจากเป็นด่านเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคใต้แล้ว ยังเป็นด่านที่มีการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเพื่อให้สินค้าที่นำเข้าคลังทัณฑ์บนได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้า และให้ขายออกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่มีหนังสือเดินทาง  ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย หน่วยงานด่านศุลกากรทำหน้าที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บน ในการ นำเข้า ส่งออก การขนย้าย การตรวจการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ รวมถึงควบคุมการดำเนินการ คลังสินค้าทัณฑ์บน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด.....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งก่อนการโหลดสินค้าหรือจัดเรียงสินค้าโดยใช้แรงงานคนจัดเรียงสินค้า  ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าเข้าตู้ฯต้องทราบรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดว่าสินค้าแพ๊คหรือบรรจุภัณฑ์ มาลักษณะใด และเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใด  เช่น สินค้าแพ๊คมาเป็น กล่อง ถุง ถัง หรือลังไม้ เป็นต้น ซึ่งต้องทราบขนาดความ กว้าง ยาว สูง ของสินค้าที่แพ๊คหรือบรรจุ และน้ำหนักของสินค้า โดยเลือกใช้ตู้คอเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต เพื่อที่จะได้คิดคำนวณลักษณะการจัดเรียงได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สินค้าบรรจุมาเป็นกล่องกระดาษ วิธีการคิดคำนวนในการจัดเรียงสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ จะมีวิธีการคิด 3 วิธีด้วยกัน.....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย  คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบสินค้าวางบนพาเลท ซึ่งผู้ที่จะบรรจุ สินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จำเป็นต้องทราบสินค้าที่จะบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้คอนเทนเนอร์ประเภทใด ขนาดเท่าไร? ดังที่กล่าวมาจากบทความที่แล้ว และจะต้องทราบขนาดของพาเลทที่สินค้าวางบนพาเลทนั้น ๆ ว่าขนาดพาเลทกว้าง ยาว สูงเท่าไร? และพาเลทที่ใช้ในการวางสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นั้น ใช้พาเลทชนิดหรือประเภทใด? เช่น พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก พาเลทกระดาษ  ขนาดพาเลทที่จะใช้ในการวางสินค้าส่งออกโดยทั่วไปจะมี 3 ขนาดด้วยกัน .....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าบางปู

 

.....การที่จะบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แบบใช้แรงงานคน ซึ่งก่อนการบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้า ผู้ที่ควบคุมการบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าและผู้บรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้า ต้องทราบรายละเอียดชนิดหรือประเภทของสินค้าและต้องมีการวางแผนวิธีการจัดเรียงสินค้าตามลักษณะของแพ็คกิ้งสินค้านั้นก่อน ต้องทราบว่าต้องเลือกบรรจุสินค้าหรือโหลดสินค้าไปกับตู้คอนเทนเนอร์ชนิดใด ตู้คอนเทนเนอร์แบบธรรมดา Dry Cargoes เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ต้องมีเครื่องปรับอากาศหรือปรับอุณหภูมิในตู้เย็น Refrigerator Cargoes อุณหภูมิในตู้ซึ่งตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นอาจจะติดอยู่กับตัวตู้คอนเทนเนอร์หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอก ตู้คอนเทนเนอร์โดยจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์ต้องทราบขนาดหรือปริมาตรของ    ตู้คอนเทนเนอร์มีให้เทียบค่าเป็น คิวบิคฟุต น้ำหนักเป็นกิโลกรัม หรือเป็นปอนด์  และต้องดูน้ำหนักของตู้     คอนเทนเนอร์แต่ละขนาดสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้เท่าไร เช่น 20 ฟุต 40 ฟุต 40 ฟุต(ไฮคิว) หรือ 45 ฟุต โดยสามารถดูได้จากประตูเปิดและปิดตู้คอนเทนเนอร์ด้านขวามือจะมีแจ้งรายละเอียดไว้  .....


คลังสินค้าและการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและกระจายสินค้าบางปู

 

 .....การจัดการคลังสินค้าหรือการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงการขนส่งและการกระจายสินค้า จึงมีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า และส่งสินค้าเข้าโรงงานผลิตสินค้า (Raw Material) หรือก่อนการส่งสินค้าสำเร็จรูปให้ลูกค้า (Finish Goods) ระบบการผลิตและจัดเก็บสินค้าที่มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย  ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ของตนเองเพื่อเตรียมรองรับในการจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าหรือบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกให้ลูกค้าต่างประเทศ เมื่อมีสินค้าคงคลังก็ต้องมีการบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งอาจจะแบ่งโซนจัดเก็บ  แบ่งเป็นหมวดหมู่ ชนิดหรือประเภทสินค้าอย่างชัดเจนและรวมถึงพื้นที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าเข้า       ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปต่างประเทศ ฉะนั้นการที่จะบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปต่างประเทศผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการบรรจุสินค้าจำเป็นต้องรู้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าที่จะบรรจุเข้า     ตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างดี  เช่น ประเภทสินค้า, ขนาดของสินค้าความกว้าง ยาว สูง และน้ำหนักของสินค้า ไม่ว่าลักษณะการแพ็คสินค้าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น แพ็คเป็นกล่อง ถุง ถัง หรือตีลัง เป็นต้น เมื่อทราบข้อมูลรายละเอียดสินค้าแล้ว ต้องทราบรายละเอียดของ Booking ซึ่งผู้รับผิดชอบในการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเนอร์ต้องรู้และเข้าใจรายละเอียดใน Booking.....


การจัดเก็บสินค้าและกระจายสินค้าในภาวะวิกฤตน้ำท่วม

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์

ตำแหน่ง ผู้จัดการคลังสินค้าสาขาบางปู

 

.....การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทอย่างชัดเจนเมื่อต้องพบกับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ไม่สามารถป้องกันการไหลหลากของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้การบริหารสินค้าคงคลัง, การขนถ่ายลำเลียง, การขนส่งและการกระจายสินค้า จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการคลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้า ก่อนส่งสินค้าเข้าโรงงานผลิต            (Raw Material) หรือก่อนการส่งสินค้าให้ลูกค้า (Finish Goods) คลังสินค้าจึงจำเป็นต้องสร้างอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อน้ำที่จะท่วมถึงรวมถึงถนนที่สัญจรต้องอยู่สูงพอที่ระดับน้ำท่วมไม่ถึงหรือสามารถที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าหรือขนส่งสินค้าได้สะดวกและปลอดภัย  ในช่วงน้ำท่วมการประสานงานกับภาครัฐในการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมสำหรับถนนที่อยู่แนวเส้นทางการขนส่งมีระดับต่ำมากๆ เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดภายในระบบโลจิสติกส์  ดังเช่น ในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในหลายๆ พื้นที่จากการที่เส้นทางการขนส่งสินค้าถูกตัดขาดจนทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากถึงแม้ว่าโรงงานผลิตสินค้าจะไม่ได้ถูกผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม.....


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

............GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการจัดเก็บในส่วนของอาหาร ส่วนประกอบอาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้จัดเก็บอาหารให้ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมีทั้งการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐาน และการควบคุมการจัดเก็บที่ดี ที่เน้นการป้องกันอันตรายของอาหารไม่ให้ปนเปื้อนสู่ผู้บริโภค การจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐาน จะเน้นในเรื่องการจัดการด้านสุขลักษณะอาหาร สถานที่จัดเก็บ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดเก็บ.............


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

......เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อภายในโรงงาน โดยคณะบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการปนเปื้อน และการติดเชื้อซึ่งอาจลงสู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท การปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 เมษายน 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่นำมาใช้ภายในคลังสินค้า ทั้งที่ใช้เป็นน้ำที่ใช้ในการล้างมือ ทำความสะอาดพื้น  อุปกรณ์ต่างๆได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ปลอดภัยจากอันตรายและเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่......


GMP

บทความคุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

......เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบในการทำความสะอาด และการจัดการขยะเพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนทั้งทาง ชีววิทยา  ทางเคมี  ทางกายภาพ  จากอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องจักร  ภาชนะต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร ระเบียบการปฏิบัติงานจะครอบคลุมการ......


การเลือกใช้งานสายรัดสินค้าในงานโลจิสติกส์

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 12 เมษายน 2565

.......สายรัดพลาสติก เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจหรือโรงงานต่างๆที่จะต้องมีการแพ็คสินค้า สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ............


GMP

 

บทความคุณสำเริง  อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

....... GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการ......


วิธีการป้องกันกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เสียหายระหว่างการขนส่งโดยใช้กระดาษฉาก

 

บทความโดย คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร  รองกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

วันที่ 18 มกราคม 2565

...... หลายท่านคงเคยประสบปัญหาลูกค้าเคลมสินค้า หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะกล่องที่มีการเรียงทับซ้อนกันหลายชั้น  ในบทความนี้เราจะมาแนะวิธีการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว  .....


การเฝ้าระวังสินค้าชำรุดเสียหายจากการจัดเก็บสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 ......การจัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดที่มีรูปแบบการจัดเรียงสินค้าที่มีรูปแบบในการจัดเก็บที่แตกต่างกันภายในอาคารคลังสินค้าย่อมเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันความเสียหายและรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ควรมีการเฝ้าระวังและต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษในการจัดเก็บหรือจัดเรียงสินค้าให้มีความปลอดภัยหลายๆ ด้าน ซึ่งผู้ที่.......


การจัดเรียงสินค้าขึ้นวางบนชั้นวางสินค้าประเภทต่างๆ (Selective

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .....ภาชนะบรรจุของ หรือสินค้าชนิดที่ใช้บรรจุของเพื่อความสะดวก หรือความปลอดภัยในการขนส่งระหว่างประเทศที่เรียกว่า “คอนเทนเนอร์” ซึ่งนำเข้าในและจะส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะโดยมีของบรรจุอยู่หรือไม่ให้ได้รับการยกเว้นอากร โดยดำเนินพิธีการศุลกากรว่าด้วย........


การจัดเรียงสินค้าแบบเรียงไขว้สลับกล่อง...ป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายบุบยุบภายในอาคารคลังสินค้า

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

.......คลังสินค้าโดยทั่วไปที่จัดเก็บสินค้าหลากหลายชนิดหรือหลายประเภท วิธีการจัดเก็บสินค้าส่วนใหญ่แล้วจะจัดเก็บตามมาตรฐานโดยทั่วไป เช่น จัดเก็บบน Racking เรียงพาเลทเข้าแถว (On Floor) ขึ้นอยู่กับสินค้านั้นเน้นการจัดเก็บแบบใด สำคัญคือความปลอดภัย สะดวก และง่ายต่อการจัดจ่าย ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการ.............


สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายข้างลังสินค้าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง?

 บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .........จากที่กล่าวมาของบทความที่แล้วได้กล่าวถึง....การขนส่งสินค้า การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการจัดเรียงสินค้าภายในอาคารคลังสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีมูลค่าสูง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายต่าง ๆ บ่งบอกข้างลังให้.........


สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายข้างลังสินค้าบ่งบอกถึงอะไรบ้าง?

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 .........การรับสินค้าหรือการจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยเฉพาะคลังสินค้าทั่วไปจะมีสินค้าที่หลากหลายทั้งประเภทสินค้า ชนิดสินค้า ขึ้นอยู่กับคลังสินค้านั้น ๆ จะมีเทคนิควิธีจัดการบริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด/ประเภทอย่างไร รวมถึงการขนส่งสินค้า การขนย้ายภายในคลังสินค้า สินค้าบางประเภทจะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบ่งบอกให้...........


คลังสินค้าหรืออาคารสำหรับจัดเก็บอาหารตามมาตรฐาน

บทความโดย คุณสำเริง อินทร์วงษ์  ผู้จัดการคลังสินค้าบางปู

 ......การจัดเก็บสินค้าในโรงงานหรือในอาคารคลังสินค้าต่าง ๆ ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) สถานที่บริเวณภายในโรงงานและกระบวนการผลิต ปัญหาที่มักพบเจอในส่วนพื้นที่ในอาคารมี......