Image

ประกาศและข่าวสารอื่นๆ

วันหยุดพิเศษ

      อ่าน 3 ::วันที่ 26/10/2020

ระงับการเดินทางเข้า-ออก ด่านแม่สอด และจำกัดคน/รถขนส่งสินค้าไปเมียวดี

      อ่าน 6 ::วันที่ 03/09/2020

ประกาศอธิบดีสรรพากร (ฉบับที่ 18)

      อ่าน 25 ::วันที่ 29/06/2020

มาตรการบรรเทาการแพร่ระบาด COVID-19 (BOI)

      อ่าน 16 ::วันที่ 05/06/2020

ประกาศกรมเจ้าท่าที่77 จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือบัญชีสีขาว

      อ่าน 14 ::วันที่ 28/05/2020

ข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่4

      อ่าน 14 ::วันที่ 30/04/2020

ป.สธ.การยกเว้นอากรรายการยาเพื่อรักษาวินิจฉัยป้องกันโควิด-19

      อ่าน 25 ::วันที่ 22/04/2020

คำสั่งที่1/2563การขนส่งสินค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินและห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน

      อ่าน 22 ::วันที่ 15/04/2020

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 03.04.63

      อ่าน 25 ::วันที่ 03/04/2020

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 02-04-63

      อ่าน 18 ::วันที่ 02/04/2020