Image

ประกาศและข่าวสารอื่นๆ

กฏกระทรวง_ กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

      อ่าน 53 ::วันที่ 28/09/2021

ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ

      อ่าน 152 ::วันที่ 11/05/2021

ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

      อ่าน 144 ::วันที่ 11/05/2021

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้า-นำผ่านสัตว์หรือซากสัตว์

      อ่าน 186 ::วันที่ 10/02/2021

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

      อ่าน 170 ::วันที่ 19/01/2021

ระเบียนการท่าเรือ ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าอันตราย

      อ่าน 163 ::วันที่ 19/01/2021

วันหยุดพิเศษ

      อ่าน 168 ::วันที่ 26/10/2020

ระงับการเดินทางเข้า-ออก ด่านแม่สอด และจำกัดคน/รถขนส่งสินค้าไปเมียวดี

      อ่าน 169 ::วันที่ 03/09/2020

ประกาศอธิบดีสรรพากร (ฉบับที่ 18)

      อ่าน 214 ::วันที่ 29/06/2020

มาตรการบรรเทาการแพร่ระบาด COVID-19 (BOI)

      อ่าน 190 ::วันที่ 05/06/2020