Image

V-Serve Logistics Skill Channel Online | สัมมนาออนไลน์


   เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทางสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมจากเดิมเป็นการจัดสัมมนาในรูปแบบ Online เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ

ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ให้ลูกค้าได้รับทราบ โดยจะทำการถ่ายทอดออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ www.v-serveacademy.com


Image
Image