Image

Online Seminar (Live) | ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT
คุณธนากร แสงพิทูร
2
เทคนิคการตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
การขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง
คุณสาธิต ม่วงงาม
4
มาตรฐานการขนส่ง Q Mark
คุณสุริยา คำสุวรรณ
5
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกิจการช่วงวิกฤต โควิดที่ นายจ้างและลูกจ้างควรรู้
คุณอำนวย วรรณมาโส
6
การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้า
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
7
การใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อการขนส่งสินค้า
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
8
การคำนวนต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า ล่งออกทางเรือ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
9
การจัดการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย
คุณศิวกร วิชากิจ
10
เทคนิคการใช้ Container Net
คุณวิทวัส สมพรหม
11
เทคนิคการติดตามทวงถามหนี้ อย่างถูกกฎหมาย
คุณอำนวย วรรณมาโส