Image

ดูสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง


สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 (Online)

รหัส
ชื่อหลักสูตร
วิทยากร
1
การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT
คุณธนากร แสงพิทูร
2
เทคนิคการตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
3
การขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง
คุณสาธิต ม่วงงาม
4
มาตรฐานการขนส่ง Q Mark
คุณสุริยา คำสุวรรณ
5
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการหยุดกิจการช่วงวิกฤต โควิดที่ นายจ้างและลูกจ้างควรรู้
คุณอำนวย วรรณมาโส
6
การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้า
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
7
การใช้วัสดุกันกระแทกเพื่อการขนส่งสินค้า
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร
8
การคำนวนต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า ล่งออกทางเรือ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
9
การจัดการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย
คุณศิวกร วิชากิจ
10
เทคนิคการใช้ Container Net
คุณวิทวัส สมพรหม
11
เทคนิคการติดตามทวงถามหนี้ อย่างถูกกฎหมาย
คุณอำนวย วรรณมาโส
12
พิธีการศุลกากรสินค้าขาออก
คุณธนากร แสงพิทูร
13
การเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก
คุณสำเริง อินทร์วงษ์
14
การจัดการความปลอดภัยในภาคขนส่ง
คุณสุริยา คำสุวรรณ
15
การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์
16
การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ
คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์
17
การจัดการและพิธีการศุลกากรการส่งออกยางพารา
คุณศิวกร วิชากิจ
18
การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว
คุณสาธิต ม่วงงาม
19
เทคนิคการเลือกใช้ OPP เทปให้เหมาะกับการบรรจุ
คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร